Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
ราคาประเมิน
ค่าก่อสร้าง
อาคาร
พ.ศ.2562
รายละเอียด
การก่อสร้าง
ของอาคาร
แต่ละประเภท
ภาคผนวก1:
การแต่งตั้ง
คณะทำงาน
พ.ศ.2544
ภาคผนวก2:
หนังสือ
ขอรับความเห็น
พ.ศ.2544
ภาคผนวก3:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2544
ภาคผนวก4:
การประกาศใช้
รายงาน
พ.ศ.2544
ภาคผนวก5:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2545
ภาคผนวก6:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2547
ภาคผนวก7:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2549
ภาคผนวก8:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2550
ภาคผนวก9:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2551
ภาคผนวก10:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2553
ภาคผนวก11:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2554
ภาคผนวก11:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2555
ภาคผนวก12:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2556
ราคาประเมินมูลค่าเครื่องจักร
และอุปกรณ์ด้วยวิธีต้นทุน
(Cost Approach)
เลข
ที่
รายการประเภททรัพย์สิน ราคาที่ใช้ในปี มีค. 2561
(ตัวเลขเป็นราคา บาท/ตารางเมตร) ต่ำ ปานกลาง สูง
1 บ้านเดี่ยวไม้ชั้นเดียว 10,100 11,700 13,200
2 บ้านเดี่ยวไม้ 2 ชั้น 8,700 11,100 12,800
3 บ้านเดี่ยวไม้ ใต้ถุนสูง (ประเมินเฉพาะชั้นบน) 12,800 13,300 15,000
13 ห้องแถวไม้ 1-2 ชั้น 5,700 7,300
ระดับราคาต่ำ ระดับราคาปานกลาง ระดับราคาสูง
1. โครงสร้างทั่วไปเป็นไม้ 1. โครงสร้างทั่วไปเป็นไม้ 1. โครงสร้างทั่วไปเป็นไม้
2. หลังคามุงกระเบื้องลอน 2. หลังคามุงกระเบื้องลอน 2. หลังคามุงกระเบื้องลอน
3. พื้นชั้นล่าง ไม่มีวัสดุบุผิว ขัดมันเรียบ พื้นชั้นบนเป็นไม้ 3. ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด เคร่าห้อยแขวน หรือวัสดุอื่น ในระดับราคาเดียวกัน 3. ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด เคร่าห้อยแขวน หรือวัสดุอื่นในระดับราคาเดียวกัน
4. ห้องน้ำ ไม่มีวัสดุบุผิว ขัดมันเรียบ 4. พื้นชั้นล่าง ปูกระเบื้องเคลือบหรือวัสดุอื่นในระดับราคาเดียวกัน พื้นชั้นบนเป็นไม้ตีชิด 4. พื้นชั้นล่าง ปูกระเบื้องเคลือบหรือวัสดุอื่นในระดับราคาเดียวกัน พื้นชั้นบนเป็นไม้แดงหรือไม้มะค่าเข้าลิ้น
5. ประตูเป็นไม้ 5. ห้องน้ำ บุพื้นด้วยกระเบื้องเคลือบ 5. ห้องน้ำ บุพื้นด้วยกระเบื้องเคลือบ
6. หน้าต่างกระจกกรอบไม้ 6. ประตูเป็นไม้ 6. ประตูเป็นไม้
  7. หน้าต่างกระจกกรอบไม้ 7. หน้าต่างกระจกกรอบไม้
 
เลข
ที่
รายการประเภททรัพย์สิน ราคาที่ใช้ในปี มีค. 2561
(ตัวเลขเป็นราคา บาท/ตารางเมตร) ต่ำ ปานกลาง สูง
4 บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ 8,500 10,200 11,600
ระดับราคาต่ำ ระดับราคาปานกลาง ระดับราคาสูง
1. โครงสร้างทั่วไปเป็นครึ่งตึกครึ่งไม้ 1. โครงสร้างทั่วไปเป็นครึ่งตึกครึ่งไม้ 1. โครงสร้างทั่วไปเป็นครึ่งตึกครึ่งไม้
2. หลังคามุงกระเบื้องลอน 2. หลังคามุงกระเบื้องลอน 2. หลังคามุงกระเบื้องลอน
3. พื้นชั้น ล่าง ไม่มีวัสดุบุผิว ขัดมันเรียบ พื้นชั้นบนเป็นไม้ 3. ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด เคร่าห้อยแขวน หรือวัสดุอื่นในระดับราคาเดียวกัน 3. ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด เคร่าห้อยแขวน หรือวัสดุอื่นในระดับราคาเดียวกัน
4. ห้องน้ำ ไม่มีวัสดุบุผิว ขัดมันเรียบ 4. พื้นชั้นล่าง ปูกระเบื้องเคลือบหรือวัสดุอื่นในระดับราคาเดียวกัน พื้นชั้นบนเป็นไม้ตีชิด 4. พื้นชั้นล่าง ปูกระเบื้องเคลือบหรือวัสดุอื่นในระดับราคาเดียวกัน พื้นชั้นบนเป็นไม้แดงหรือไม้มะค่าเข้าลิ้น
5. ประตูเป็นไม้ 5. ห้องน้ำ บุพื้นด้วยกระเบื้องเคลือบ 5. ห้องน้ำ บุพื้นด้วยกระเบื้องเคลือบ
6. หน้าต่างกระจกกรอบไม้ 6. ประตูเป็นไม้ 6. ประตูเป็นไม้
  7. หน้าต่างกระจกกรอบไม้ 7. หน้าต่างกระจกกรอบไม้
 
เลข
ที่
รายการประเภททรัพย์สิน ราคาที่ใช้ในปี มีค. 2561
(ตัวเลขเป็นราคา บาท/ตารางเมตร) ต่ำ ปานกลาง สูง
5 บ้านเดี่ยวตึกชั้นเดียว 11,300 12,900 14,900
6 บ้านเดี่ยวตึก 2-3 ชั้น 10,300 12,100 14,900
7 บ้านแฝดชั้นเดียว 9,500 11,300 12,900
8 บ้านแฝด 2-3 ชั้น 8,600 10,000 11,300
ระดับราคาต่ำ ระดับราคาปานกลาง ระดับราคาสูง
1. โครงสร้างทั่วไปเป็น คสล. 1. โครงสร้างทั่วไปเป็น คสล. 1. โครงสร้างทั่วไปเป็น คสล.
2. หลังคามุงกระเบื้องลอน 2. หลังคามุงกระเบื้องโมเนียเป็นส่วนใหญ่ 2. หลังคามุงกระเบื้องโมเนียเป็นส่วนใหญ่
3. พื้นไม่มีวัสดุบุผิว ขัดมันเรียบ 3. ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด เคร่าห้อยแขวน หรือวัสดุอื่นในระดับราคาเดียวกัน 3. ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดฉาบเรียบ
4. ห้องน้ำ บุพื้น/ผนังด้วยกระเบื้องขนาดเล็ก 4. พื้นปูกระเบื้องเคลือบ หรือวัสดุอื่นในระดับราคาเดียวกัน 4. พื้น ปูปาร์เก้ชนิดเข้าลิ้นล่องและมีขนาดต่อชิ้นยาวไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว หรือวัสดุอื่นในระดับราคาเดียวกัน
5. ประตูทางเข้าเป็นประตูกระจกกรอบไม้ ส่วนประตูห้องทั่วไปเป็นประตูไม้อัดยาง 5. ห้องน้ำ บุพื้น/ผนังด้วยกระเบื้องเคลือบและมีสุขภัณฑ์ส้วมนั่งราบ อ่างอาบน้ำ 5. ห้องน้ำ บุพื้น/ผนังด้วยกระเบื้องจรดเพดาน มีสุขภัณฑ์ครบถ้วน คุณภาพดี มีอ่างอาบน้ำ
6. หน้าต่างกระจกกรอบไม้หรืออลูมีเนียม 6. ประตูทางเข้าเป็นประตูกระจกกรอบไม้ ส่วนประตูห้องทั่วไปเป็นประตูไม้อัดยาง 6. ประตูทางเข้าเป็นประตูกระจกสีชากรอบไม้หรืออลูมีเนียม ส่วนประตูห้องทั่วไปเป็นประตูไม้อัดสักหรือวัสดุอื่นในระดับราคาเดียวกัน
  7. หน้าต่างกระจกกรอบไม้หรืออลูมีเนียม 7. หน้าต่างกระจกกรอบไม้หรืออลูมีเนียม
    8. ผนังบุวอลล์เปเปอร์บางส่วน ห้องครัวบุพื้น/ผนังด้วยกระเบื้องเคลือบ
 
เลข
ที่
รายการประเภททรัพย์สิน ราคาที่ใช้ในปี มีค. 2561
(ตัวเลขเป็นราคา บาท/ตารางเมตร) ต่ำ ปานกลาง สูง
9 ทาวน์เฮาส์ชั้นเดียว 7,800 9,200 10,100
10 ทาวน์เฮาส์ 2-3 ชั้น กว้าง 4 เมตร 7,800 9,000 10,800
11 ทาวน์เฮาส์ 2-3 ชั้น กว้าง 5-6 ม. ไม่มีเสากลาง 9,100 10,800 12,400
12 ทาวน์เฮาส์ 2-3 ชั้น กว้าง 5-6 ม. มีเสากลาง 8,100 9,300 11,300
ระดับราคาต่ำ ระดับราคาปานกลาง ระดับราคาสูง
1. โครงสร้างทั่วไปเป็น คสล. 1. โครงสร้างทั่วไปเป็น คสล. 1. โครงสร้างทั่วไปเป็น คสล.
2. หลังคามุงกระเบื้องลอนหรือโมเนียบางส่วน 2. หลังคามุงกระเบื้องลอน หรือโมเนียบางส่วน 2. หลังคามุงกระเบื้องโมเนียเป็นส่วนใหญ่
3. ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด เคร่าห้อยแขวน หรือวัสดุอื่นในระดับราคาเดียวกัน 3. ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด เคร่าห้อยแขวน หรือวัสดุอื่นในระดับราคาเดียวกัน 3. ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดฉาบเรียบ
4. พื้นไม่มีวัสดุบุผิว เป็นขัดมันเรียบ 4. พื้นชั้นล่าง ปูกระเบื้องเคลือบหรือวัสดุอื่นในระดับราคาเดียวกัน พื้นชั้นบนปูปาร์เก้ชนิดโมเสคหรือวัสดุอื่นในระดับราคาเดียวกัน 4. พื้นปูปาร์เก้ชนิดเข้าลิ้นล่องและมีขนาดต่อชิ้นยาวไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว หรือวัสดุอื่นในระดับราคาเดียวกัน
5. ห้องน้ำ บุพื้น/ผนังด้วยกระเบื้องขนาดเล็กหรือไม่บุกระเบื้อง สุขภัณฑ์ส้วมนั่งยอง 5. ห้องน้ำ บุพื้น/ผนังด้วยกระเบื้องเคลือบและมีสุขภัณฑ์ส้วมนั่งราบ อ่างล้างหน้า 5. ห้องน้ำ บุพื้น/ผนังด้วยกระเบื้องจรดเพดาน มีสุขภัณฑ์ครบถ้วน คุณภาพดี มีอ่างอาบน้ำ
6. ประตูทางเข้าเป็นประตูกระจกกรอบไม้ ส่วนประตูห้องทั่วไปเป็นประตูไม้อัดยาง 6. ประตูทางเข้าเป็นประตูกระจกกรอบไม้ ส่วนประตูห้องทั่วไปเป็นประตูไม้อัดยาง 6. ประตูทางเข้าเป็นประตูกระจกกรอบไม้ ส่วนประตูห้องทั่วไปเป็นประตูไม้อัดยาง
7. หน้าต่างกระจกกรอบไม้หรืออลูมีเนียม 7. หน้าต่างกระจกกรอบไม้หรืออลูมีเนียม 7. หน้าต่างกระจกกรอบไม้หรืออลูมีเนียม
 
เลข
ที่
รายการประเภททรัพย์สิน ราคาที่ใช้ในปี มีค. 2561
(ตัวเลขเป็นราคา บาท/ตารางเมตร) ต่ำ ปานกลาง สูง
14 อาคารพาณิชย์ชั้นเดียว 5,800 6,600 7,800
15 อาคารพาณิชย์ 2-3 ชั้น 6,700 8,000 9,100
16 อาคารพาณิชย์ 4-5 ชั้น 6,500 7,800 8,600
ระดับราคาต่ำ ระดับราคาปานกลาง ระดับราคาสูง
1. โครงสร้างทั่วไปและหลังคาเป็น คสล 1. โครงสร้างทั่วไปและหลังคาเป็น คสล 1. โครงสร้างทั่วไปและหลังคาเป็น คสล
2. พื้นไม่มีวัสดุบุผิว เป็นขัดมันเรียบ 2. พื้นเป็นหินขัด 2. ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด เคร่าห้อยแขวน หรือวัสดุอื่นในระดับราคาเดียวกัน
3. ห้องน้ำ บุพื้น/ผนังด้วยกระเบื้องขนาดเล็กหรือไม่บุกระเบื้อง สุขภัณฑ์ส้วมนั่งยอง 3. ห้องน้ำ บุพื้น/ผนังด้วยกระเบื้อง สุขภัณฑ์ส้วมนั่งราบ 3. พื้นเป็นหินขัด หรือปูปาร์เก้ชั้นบน
4. ประตูทางเข้าเป็นเหล็กยืด ส่วนประตูห้องทั่วไปเป็นประตูไม้อัดยาง 4. ประตูทางเข้าเป็นเหล็กยืด ส่วนประตูห้องทั่วไปเป็นประตูไม้อัดยาง 4. ห้องน้ำ บุพื้น/ผนังด้วยกระเบื้อง สุขภัณฑ์ส้วมนั่งราบ มีห้องน้ำมากกว่า 1 ห้อง
5. หน้าต่างกระจกกรอบไม้ หรืออลูมีเนียม 5. หน้าต่างกระจกกรอบไม้หรืออลูมีเนียม 5. ประตูทางเข้าเป็นเหล็กยืด ส่วนประตูห้องทั่วไปเป็นประตูไม้อัดยาง
    6. หน้าต่างกระจกกรอบไม้หรืออลูมีเนียม
    7. วัสดุทั่วไปมีคุณภาพดี
 
เลข
ที่
รายการประเภททรัพย์สิน ราคาที่ใช้ในปี มีค. 2561
(ตัวเลขเป็นราคา บาท/ตารางเมตร) ต่ำ ปานกลาง สูง
17 อาคารพักอาศัยไม่เกิน 5 ชั้น 10,600 13,200 15,200
ระดับราคาต่ำ ระดับราคาปานกลาง ระดับราคาสูง
1. โครงสร้างทั่วไปเป็น คสล. 1. โครงสร้างทั่วไปเป็น คสล. 1. โครงสร้างทั่วไปเป็น คสล.
2. หลังคามุงกระเบื้องลอน 2. หลังคาเป็นคอนกรีตหรือมุงโมเนียบางส่วน 2. หลังคาเป็นคอนกรีตหรือมุงโมเนียบางส่วน
3. พื้นห้องพักไม่มีวัสดุบุผิว เป็นขัดมันเรียบ พื้นทางเดิน ไม่มีวัสดุบุผิว เป็นขัดมันเรียบ 3. ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด เคร่าห้อยแขวน หรือวัสดุอื่นในระดับราคาเดียวกัน 3. ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดฉาบเรียบ
4. ห้องน้ำ บุพื้น/ผนังด้วยกระเบื้อง 8 นิ้วขึ้นไป 4. พื้นห้องพักปูกระเบื้องเคลือบหรือวัสดุอื่นในระดับราคาเดียวกัน พื้นทางเดินเป็นหินล้าง หินขัดหรือปูกระเบื้อง 4. พื้นห้องพักปูปาร์เก้ขนาด 8 นิ้วขึ้นไป พื้นทางเดินเป็นหินล้าง หินขัดหรือปูกระเบื้อง
5. ประตูกระจกกรอบไม้ 5. ห้องน้ำ บุพื้น/ผนังด้วยกระเบื้อง 8 นิ้วขึ้นไป 5. ห้องน้ำ บุพื้น/ผนังด้วยกระเบื้อง 8 นิ้วขึ้นไป มีอ่างอาบน้ำ
6. หน้าต่างกระจกกรอบไม้หรืออลูมีเนียม หรือกระจกเกร็ด 6. ประตูกระจกกรอบไม้ 6. ประตูกระจกกรอบไม้
  7. หน้าต่างกระจกกรอบไม้หรืออลูมีเนียม หรือกระจกเกร็ด 7. หน้าต่างกระจกกรอบไม้หรืออลูมีเนียม หรือกระจกเกร็ด
 
เลข
ที่
รายการประเภททรัพย์สิน ราคาที่ใช้ในปี มีค. 2561
(ตัวเลขเป็นราคา บาท/ตารางเมตร) ต่ำ ปานกลาง สูง
18 อาคารพักอาศัย 6 -15 ชั้น <ค> 12,800 17,300 21,000
19 อาคารพักอาศัย 16-25 ชั้น 17,200 21,700 27,500
20 อาคารพักอาศัย 26-35 ชั้น 19,100 24,400 30,900
ระดับราคาต่ำ ระดับราคาปานกลาง ระดับราคาสูง
1. โครงสร้างทั่วไปและหลังคาเป็น คสล. 1. โครงสร้างทั่วไปและหลังคาเป็น คสล. 1. โครงสร้างทั่วไปและหลังคาเป็น คสล.
2. พื้นห้องพักปูปาร์เก้โมเสค พื้นทางเดินเป็นหินล้าง หินขัดหรือปูกระเบื้องยาง 2. ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด เคร่าห้อยแขวน หรือวัสดุอื่นในระดับราคาเดียวกัน 2. ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด เคร่าห้อยแขวน หรือวัสดุอื่นในระดับราคาเดียวกัน
3. ห้องน้ำ บุพื้น/ผนังด้วยกระเบื้อง 8 นิ้วขึ้นไป ห้องน้ำมีสุขภัณฑ์ครบถ้วน 3. พื้นห้องพักปูกระเบื้องขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว พื้นทางเดินปูกระเบื้องเคลือบ 3. พื้นห้องพักปูปาร์เก้ชนิดเข้าลิ้นล่องและมีขนาดต่อชิ้นยาวไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว หรือวัสดุอื่นในระดับราคาเดียวกัน พื้นทางเดินปูกระเบื้องเซรามิคขึ้นไป
4. ประตูทางเข้าเป็นไม้อัดสักหรือวัสดุอื่นในระดับราคาเดียวกัน 4. ห้องน้ำ บุพื้น/ผนังด้วยกระเบื้อง 8 นิ้วขึ้นไป ห้องน้ำมีสุขภัณฑ์ครบถ้วน 4. ห้องน้ำ ปูหินอ่อนหรือแกรนิตขนาดมาตรฐาน (ไม่น้อยกว่า 40 x 60 ซม.) มีสุขภัณฑ์ครบถ้วน คุณภาพดี มีอ่างอาบน้ำ
5. หน้าต่างกระจกกรอบไม้หรืออลูมีเนียม 5. ประตูทางเข้าเป็นไม้อัดสักหรือวัสดุอื่นในระดับราคาเดียวกัน 5. ประตูทางเข้าเป็นไม้อัดสักหรือวัสดุอื่นในระดับราคาเดียวกัน
  6. หน้าต่างกระจกกรอบไม้หรืออลูมีเนียม หรือกระจกเกร็ด 6. หน้าต่างกระจกกรอบไม้หรืออลูมีเนียม หรือกระจกเกร็ด
    7. ผนังบุวอลล์เปเปอร์
    8. มีการตบแต่งทรัพย์ส่วนกลางอย่างดี มีมูลค่าสูง
 
เลข
ที่
รายการประเภททรัพย์สิน ราคาที่ใช้ในปี มีค. 2561
(ตัวเลขเป็นราคา บาท/ตารางเมตร) ต่ำ ปานกลาง สูง
21 อาคารธุรกิจสูง <23 เมตร 17,400 21,300
  ระดับราคาปานกลาง ระดับราคาสูง
  1. โครงสร้างทั่วไปและหลังคาเป็น คสล. 1. โครงสร้างทั่วไปและหลังคาเป็น คสล.
  2. ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด เคร่าห้อยแขวน หรือวัสดุอื่นในระดับราคาเดียวกัน 2. ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด เคร่าห้อยแขวน หรือวัสดุอื่นในระดับราคาเดียวกัน
  3. พื้นปูกระเบื้องยางหรือกระเบื้องเคลือบ 3. พื้นปูพรมหรือเซรามิคขึ้นไป พื้นที่ส่วนกลางปูหินอ่อนหรือหินแกรนิต
    4. ผนังบริเวณโถงลิฟท์มีวัสดุบุผิวอย่างดี มูลค่าสูง
    5. มีลิฟท์ไม่น้อยกว่า 2 ตัว
 
เลข
ที่
รายการประเภททรัพย์สิน ราคาที่ใช้ในปี มีค. 2561
(ตัวเลขเป็นราคา บาท/ตารางเมตร) ต่ำ ปานกลาง สูง
22 อาคารธุรกิจสูง >23 เมตรแต่ไม่เกิน 20 ชั้น 20,000 25,400
  ระดับราคาปานกลาง ระดับราคาสูง
  1. โครงสร้างทั่วไปและหลังคาเป็น คสล. 1. โครงสร้างทั่วไปและหลังคาเป็น คสล.
  2. ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด เคร่าห้อยแขวน หรือวัสดุอื่นในระดับราคาเดียวกัน 2. ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด เคร่าห้อยแขวน หรือวัสดุอื่นในระดับราคาเดียวกัน
  3. พื้นปูกระเบื้องยางหรือกระเบื้องเคลือบ 3. พื้นปูพรมหรือเซรามิคขึ้นไป พื้นที่ส่วนกลางปูหินอ่อนหรือหินแกรนิต
  4. มีระบบปรับอากาศรวม 4. ผนังบริเวณโถงลิฟท์มีวัสดุบุผิวอย่างดี
  5. มีลิฟท์ไม่น้อยกว่า 3 ตัว 5. มีการตบแต่งทรัพย์ส่วนกลางอย่างดี มีมูลค่าสูง
    6. มีระบบปรับอากาศรวม
    7. มีลิฟท์ไม่น้อยกว่า 5 ตัว
 
เลข
ที่
รายการประเภททรัพย์สิน ราคาที่ใช้ในปี มีค. 2561
(ตัวเลขเป็นราคา บาท/ตารางเมตร) ต่ำ ปานกลาง สูง
23 อาคารธุรกิจ 21-35 ชั้น 25,900 34,600
  ระดับราคาปานกลาง ระดับราคาสูง
  1. โครงสร้างทั่วไปและหลังคาเป็น คสล. 1. โครงสร้างทั่วไปและหลังคาเป็น คสล.
  2. ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด เคร่าห้อยแขวน หรือวัสดุอื่นในระดับราคาเดียวกัน 2. ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด เคร่าห้อยแขวน หรือวัสดุอื่นในระดับราคาเดียวกัน
  3. พื้นปูกระเบื้องยางหรือกระเบื้องเคลือบ 3. พื้นปูพรมหรือเซรามิคขึ้นไป พื้นที่ส่วนกลางปูหินอ่อนหรือหินแกรนิต
  4. มีระบบปรับอากาศรวม 4. ผนังบริเวณโถงลิฟท์มีวัสดุบุผิวอย่างดี
  5. มีลิฟท์ไม่น้อยกว่า 5 ตัว 5. มีการตบแต่งทรัพย์ส่วนกลางอย่างดี มีมูลค่าสูง
    6. มีระบบปรับอากาศรวม
    7. มีลิฟท์ไม่น้อยกว่า 8 ตัว
 
เลข
ที่
รายการประเภททรัพย์สิน ราคาที่ใช้ในปี มีค. 2561
(ตัวเลขเป็นราคา บาท/ตารางเมตร) ต่ำ ปานกลาง สูง
24 อาคารสรรพสินค้าที่สูงไม่เกิน 3 ชั้น <ง> 16,700 19,500
  ระดับราคาปานกลาง ระดับราคาสูง
  1. โครงสร้างทั่วไปและหลังคาเป็น คสล. สูงไม่เกิน 3 ชั้น 1. โครงสร้างทั่วไปและหลังคาเป็น คสล.
  2. ไม่มีฝ้าเพดาน 2. พื้นที่ส่วนกลางมีฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด เคร่าห้อยแขวน หรือวัสดุอื่นในระดับราคาเดียวกัน
  3. มีระบบปรับอากาศรวม 3. พื้นปูกระเบื้องยางหรือกระเบื้องเคลือบ
  4. มีลิฟท์และบันไดเลื่อน 4. มีระบบปรับอากาศรวม
    5. มีลิฟท์และบันไดเลื่อน
 
เลข
ที่
รายการประเภททรัพย์สิน ราคาที่ใช้ในปี มีค. 2561
(ตัวเลขเป็นราคา บาท/ตารางเมตร) ต่ำ ปานกลาง สูง
25 ศูนย์การค้าสูง 4 ชั้นขึ้นไป 23,100 28,200
  ระดับราคาปานกลาง ระดับราคาสูง
  1. โครงสร้างทั่วไปและหลังคาเป็น คสล. 1. โครงสร้างทั่วไปและหลังคาเป็น คสล.
  2. พื้นที่ส่วนกลางมีฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด เคร่าห้อยแขวน หรือวัสดุอื่นในระดับราคาเดียวกัน 2. พื้นที่ส่วนกลางมีฝ้าเพดานโลหะ หรือวัสดุอื่นในระดับราคาเดียวกัน
  3. พื้นปูกระเบื้องยางหรือกระเบื้องเคลือบ 3. พื้นปูหินอ่อนหรือแกรนิต
  4. มีการตบแต่งทางเดินส่วนกลาง 4. มีการตบแต่งทางเดินส่วนกลาง
  5. มีระบบปรับอากาศรวม 5. มีระบบปรับอากาศรวม
  6. มีลิฟท์และบันไดเลื่อน 6. มีลิฟท์และบันไดเลื่อน
 
เลข
ที่
รายการประเภททรัพย์สิน ราคาที่ใช้ในปี มีค. 2561
(ตัวเลขเป็นราคา บาท/ตารางเมตร) ต่ำ ปานกลาง สูง
26 อาคารจอดรถ ส่วนบนดิน 9,900 10,700
27 อาคารจอดรถ ส่วนใต้ดิน (1-2 ชั้น) 17,800
28 อาคารจอดรถ ส่วนใต้ดิน (3-4 ชั้น) 28,600
ระดับราคาต่ำ ระดับราคาปานกลาง  
1. โครงสร้างทั่วไปและหลังคาเป็น คสล 1. โครงสร้างทั่วไปและหลังคาเป็น คสล  
2. ผนังเปลือยผิว ไม่ทาสี 2. ผนังฉาบปูน ทาสี  
  3. มีลิฟท์  
 
เลข
ที่
รายการประเภททรัพย์สิน ราคาที่ใช้ในปี มีค. 2561
(ตัวเลขเป็นราคา บาท/ตารางเมตร) ต่ำ ปานกลาง สูง
29 โกดัง-โรงงาน ทั่วไป 6,100  7,800   
ระดับราคาต่ำ ระดับราคาปานกลาง  
1. โครงสร้างทั่วไปและหลังคาเป็น คสล 1. โครงสร้างทั่วไปเป็น คสล.  
2. หลังคาเป็นโครงเหล็ก มุงกระเบื้องลอน 2. หลังคาเป็นโครง metal sheet มุงกระเบื้องลอน  
3. ผนังคอนกรีตบล็อคโชว์แนวไม่ทาสี 3. ผนังคอนกรีตบล็อคโชว์แนวไม่ทาสี  
4. ประตู-หน้าต่างเป็นอลูมิเนียมลูกฟักกระจก 4. ประตู-หน้าต่างเป็นอลูมิเนียมลูกฟักกระจก  
5. รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 500 กิโลกรัมต่อตารางเมตร 5. รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 500 กิโลกรัมต่อตารางเมตร  
 
เลข
ที่
รายการประเภททรัพย์สิน ราคาที่ใช้ในปี มีค. 2561
(ตัวเลขเป็นราคา บาท/ตารางเมตร) ต่ำ ปานกลาง สูง
30 สนามเทนนิส: 1 สนาม 1,751,000
31 สนามเทนนิส: 3 สนามติดกัน 1,452,000
  1. เป็นสนามเทนนิสมาตรฐาน คือมีการทำผิวพื้นตามมาตรฐาน มีไฟสนามและรั้วตาข่ายโดยรอบ
32 ถนนคอนกรีต (หมู่บ้าน โครงการจัดสรร) 800
33 ถนนลาดยาง 400
34 ลานคอนกรีต 500
35 รั้วอิฐบล็อค (แบบไม่มีกำแพงกั้นดิน) 1,200
36 โรงเลี้ยงสัตว์ (ไก่ สุกร ระบบปิด) 2,500
37 ส่วนโล่งหลังคาคลุม (ที่จอดรถ) 1,500
Area Trebs
 
10 ถนน.นนทรี กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์:66 2295 3171: โทรสาร: 66 2295 1154 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่