Eng
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
ดูทั้งหมด

ที่ TAF 02/218/48

18    กุมภาพันธ์     2548

เรื่อง                          ความจำเป็นในการประเมินค่าทรัพย์สินที่ตั้งแห่งใหม่ Thailand Plaza ณ นครนิวยอร์ก

ราบเรียน                    พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร
                                ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

อ้างถึง                       สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ศกนี้
                                เรื่องที่ 23 เรื่อง การจัดตั้ง Thailand Plaza (THP) ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

สิ่งที่ส่งมาด้วย            หนังสือที่ TAF 12/221/47 กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เรื่อง การประเมินค่าทรัพย์
                                สินที่ตั้ง Thailand Plaza ณ นครนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา ลว. 9 ธันวาคม 2547

                          ตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้เปลี่ยนพื้นที่เช่าที่ตั้ง Thailand Plaza ณ นครนิวยอร์คและโดยที่กระผมเคยนำเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สินนี้มาก่อน กระผมจึงใคร่ขอให้ความเห็นเพิ่มเติมเพื่อ ฯพณฯ โปรดพิจารณา ด้วยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้งบประมาณแผ่นดินอย่างมีประสิทธิภาพ
                          ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ศกนี้ ได้ "แก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2547 ที่ได้อนุมัติในหลักการให้เช่าพื้นที่อาคารเลขที่ 529 Fifth Avenue… มาเป็นอาคารเลขที่ 505 Fifth Avenue… โดยมีค่าเช่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 51" ทั้งนี้เพราะผู้ให้เช่าอาคารเดิมไม่ยินยอมปรับปรุงแก้ไขและตกแต่งอาคารตามที่กระทรวงพาณิชย์ต้องการ กระทรวงพาณิชย์จึงได้พิจารณาหาที่ตั้งใหม่ ซึ่งเป็นอาคารอยู่ระหว่างการก่อสร้างและจะแล้วเสร็จประมาณเดือนสิงหาคม 2548 และการที่ทางราชการยินดีเช่าในอัตราค่าเช่าสูงกว่าเดิมนั้น เนื่องจากเห็นว่า "ในอาคาร 529 จะเป็นชั้นใต้ดิน ในขณะที่อาคาร 505 จะอยู่บนชั้น 2 ซึ่งมีความเหมาะสมมากกว่า" นอกจากนี้ "เจ้าของอาคารได้แจ้งให้กระทรวงพาณิชย์ทราบว่า จะต้องลงนามสัญญาเช่าภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2548"
                          กระผมได้เคยกราบเรียน ฯพณฯ ในหนังสือครั้งก่อนแล้วว่า ในการเช่าทรัพย์สินนั้นสมควรที่จะทำการประเมินค่าอย่างถูกต้องตามมาตรฐานเพื่อให้เกิดความมั่นใจก่อนการตัดสินใจลงทุนโดยเฉพาะในกรณีนี้ที่ค่าเช่าใหม่จะสูงกว่าเดิมถึงร้อยละ 51 นอกจากนี้ยังควรตรวจสอบเปรียบเทียบต้นทุนการตกแต่งอาคารเดิมกับค่าเช่าอาคารใหม่ว่ามีความคุ้มทุนเพียงใด รวมทั้งการพิจารณาเงื่อนไขในรายละเอียดของสํญญาเช่าที่จะทำไว้ก่อนอาคารแล้วเสร็จ 6 เดือนด้วย กระผมไม่ทราบว่าคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 5 และทางกระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินการประเมินค่าทรัพย์สินก่อนหรือไม่ และหากไม่ได้ดำเนินการ การจะลงนามในสัญญาเช่าภายในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ อาจทำให้ทางราชการสูญเสียประโยชน์ได้
                          และในหนังสือที่กระผมได้กราบเรียน ฯพณฯ ในครั้งก่อน (ลว. 9 ธันวาคม 2547) กระผมยังได้เสนอว่า ทางมูลนิธิยินดีให้รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในนครนิวยอร์คเพื่อที่ทางราชการจะไปปรึกษาหารือในระหว่างที่คณะผู้ประเมินค่าทรัพย์สินจากประเทศไทยไปดำเนินการประเมินค่าทรัพย์สิน เพราะทางมูลนิธิมีเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและข้อมูลในสหรัฐอเมริกาและทุกประเทศทั่วโลก

                          กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อเสนอแนะจากทางมูลนิธินี้ จะเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ในการใช้วิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติในการดำเนินการต่าง ๆ อย่างโปร่งใสและต้องตามหลักธรรมาภิบาล                          

                          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ด้วยความเคารพ
ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการมูลนิธิ

หมายเหตุ:อาคารเดิม (Start: เลขที่ 529 Fifth Avenue) และอาคารใหม่ (End: เลขที่ 505)

อ่านข่าวเพิ่มเติม
วัฒนา' โดดหนี "ไทยแลนด์พลาซ่า" ไทยรัฐ 17 ตุลาคม 2548
ไล่บี้ 'ไทยแลนด์พลาซ่า' แฉไอ้โม่งจ้องงาบ 240 ล. ไทยรัฐ 16 ตุลาคม 2548

Area Trebs
 
10 ถ.นนทรี เขต.ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120 Tel.66.2295.3171 Fax. 66.2295 1154 Email: info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง: แผนที่