Eng
ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
มูลนิธิขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมเขียนเรียงความ
ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะการประกวดฯ
(สำหรับผู้ไม่ได้รับรางวัลอย่าเสียใจครั้งหน้าส่งเข้าประกวดใหม่นะคะ)

             เนื่องด้วยมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย จะจัดการประกวดเรียงความ ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ในการนำเสนอเรียงความเพื่อนำเสนอให้ความสำคัญและจำเป็นของ "การประเมินค่าทรัพย์สินมีความสำคัญอย่างไร (ต่อการซื้อขาย ลงทุน ร่วมทุน เก็บภาษี แบ่งแยกมรดก ฯลฯ)" และเพื่อเป็นเกียรติ กำลังใจและสิริมงคลแก่มูลนิธิ และผู้ที่จะได้รับรางวัลชนะเลิศ ทางมูลนิธิจึงทำหนังสือนี้มาเพื่อขอพระราชทานโล่รางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะเลิศการประกวดเรียงความ ดังรายละเอียดต่อไปนี้:

หัวข้อ
"การประเมินค่าทรัพย์สินมีความสำคัญอย่างไร
(ต่อการซื้อขาย ลงทุน ร่วมทุน เก็บภาษี แบ่งแยกมรดก ฯลฯ)"
ประเภท
 1. 1.  มัธยมศึกษา (ตอนต้น ตอนปลายและ ปวช.)
 2. 2.  อุดมศึกษา (ปวส. ปริญญาตรี)
 3. 3.  ประชาชนทั่วไป (รวมผู้ศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป)
หลักเกณฑ์
 1. 1. ความยาวของเรียงความคือ
       •  ไม่น้อยกว่า 500 คำ (1 หน้ากระดาษ) สำหรับชั้นมัธยมศึกษา
       •  1,000 คำ (2 หน้ากระดาษ) สำหรับระดับอุดมศึกษา และ
       •  1,500 คำ (3 หน้ากระดาษ) สำหรับประชาชนทั่วไป
 2. 2. เรียงความ ให้มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่จัดประกวด เพื่อให้สังคม และบุคคลทั่วไปเล็งเห็นถึงความสำคัญและจำเป็นของการประเมินค่าทรัพย์สิน (ต่อการซื้อขาย ลงทุน ร่วมทุน เก็บภาษี แบ่งแยกมรดก ฯลฯ)
 3. 3. เกณฑ์การตัดสินขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเนื้อหา ความคิดริเริ่ม เนื้อหากระชับได้ใจความ การใช้สำนวนภาษาไทย ถูกต้องตามอักขรวิธี เหมาะสมและสละสลวย สื่อความหมายชัดเจน
 4. 4. ผู้ที่สนใจสามารถส่งเรียงความเข้าประกวดได้คนละ 1 เรื่อง
รางวัล
1.  รางวัลชนะเลิศ
 • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลพระราชทาน
 • นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลพระราชทาน
 • ประชาชนทั่วไป รางวัลเงินสด 40,000 บาท พร้อมโล่รางวัลพระราชทาน

2.  รางวัลชมเชย

 • ในทุกระดับ ๆ ละ 5 รางวัล ๆ ละ 2,000 บาท รวมอีก 15 รางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
เงื่อนไข:
 1. 1.  ผู้มีสิทธิส่งบทความเข้าประกวด ได้ แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ข้าราชการ และ ประชาชนทั่วไป
  ไม่จำกัดอายุ เพศหรืออาชีพ
 2. 2.  เรียงความทุกเรื่องที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิฯ ที่จะใช้เพื่อประโยชน์ต่อสังคม
 3. 3.  ผลการตัดสินของคณะกรรมการการตัดสินถือเป็นอันยุติ
คณะกรรมการ
 • ดร. โสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
 • ผศ. อัศวิน พิชญโยธิน ประธานกรรมการที่ปรึกษา โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
 • ดร. ประทีป ตั้งมติธรรม รองประธานมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
 • อ. พัลลภ กฤตยานวัช รองประธานมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
 • ดร. ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กำหนดเวลา
 1. กำหนดส่งเรียงความภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561
 2. ประกาศผลภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

 

อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
Tel: 0-2295-3171 Fax: 0-2295-1154 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่