Eng
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
ราคาประเมิน
ค่าก่อสร้าง
อาคาร
พ.ศ.2561
รายละเอียด
การก่อสร้าง
ของอาคาร
แต่ละประเภท
ภาคผนวก1:
การแต่งตั้ง
คณะทำงาน
พ.ศ.2544
ภาคผนวก2:
หนังสือ
ขอรับความเห็น
พ.ศ.2544
ภาคผนวก3:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2544
ภาคผนวก4:
การประกาศใช้
รายงาน
พ.ศ.2544
ภาคผนวก5:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2545
ภาคผนวก6:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2547
ภาคผนวก7:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2549
ภาคผนวก8:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2550
ภาคผนวก9:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2551
ภาคผนวก10:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2553
ภาคผนวก11:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2554
ภาคผนวก11:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2555
ภาคผนวก12:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2556
ราคาประเมินมูลค่าเครื่องจักร
และอุปกรณ์ด้วยวิธีต้นทุน
(Cost Approach)
จำนวนคนอ่าน
21,248

ราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2561
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (องค์กรสาธารณประโยชน์) (ธันวาคม 2561)
ดาวโหลด ราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2561 คลิกที่นี่

           มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้จัดทำราคาค่าก่อสร้างอาคารมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เป็นการดำริของ ดร.โสภณ พรโชคชัย ตั้งแต่สมัยที่เป็นกรรมการสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย โดยดำเนินการครั้งแรกในปี 2543 และ ดร.โสภณ ก็เป็นผู้รับผิดชอบงานนี้มาโดยตลอด แต่ในช่วงปี 2556 สมาคมฯ ไม่ได้จัดทำราคาค่าก่อสร้างเพิ่มเติม ดร.โสภณ จึงรับดำเนินการในนามของมูลนิธิฯ อย่างไรก็ตามในขณะนี้ สมาคมฯ ได้กลับมาดำเนินการเพิ่มเติมอีก แต่คงมีการปรับปรุงราคาเป็นรายปี หรือเป็นรายสะดวก มูลนิธิฯ จึงยังดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินค่าทรัพย์สิน และสำหรับประชาชน และนักลงทุนทั่วไปได้ใช้ต่อไป

           ในการดำเนินการของมูลนิธิฯ ได้ดำเนินการศึกษาข้อมูลจากทางราชการและภาคสนามมาดำเนินการจัดทำราคาค่าก่อสร้าง และต่อไปนี้เป็นรายงานการเปลี่ยนแปลงราคาค่าก่อสร้างล่าสุด (เดือนธันวาคม 2561)

ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 6.45%
ซิเมนต์ 12.60%
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 16.02%
เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 22.61%
กระเบื้อง 6.78%
วัสดุฉาบผิว 3.55%
สุขภัณฑ์ 2.07%
อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา 12.48%
วัสดุก่อสร้างอื่น ๆ 17.42%
รวม 100%

          สำหรับการเปลี่ยนแปลงล่าสุดตั้งแต่เดือนกันยายน 2561-ธันวาคม 2561 (ไตรมาสที่ 4) สรุปว่ามีการลดลงของวัสดุต่างๆ เฉลี่ย -1.59% โดยปัจจัยสำคัญก็คือ ซีเมนต์ลดลง -0.3% เหล็กลดลง -6.6% สุขภัณฑ์ลดลง -0.20% อุปกรณ์ไฟฟ้าลดลง -0.50% วัสดุก่อสร้างอื่นๆ -0.60% ส่วนวัสดุที่เพิ่มขึ้น ไม้เพิ่มขึ้น 1.20% กระเบื้องเพิ่มขึ้น 0.70% และ โดยมีรายละเอียดเป็นดังนี้:

ดัชนีรวม -1.59%
ไม้ +1.20%
ซีเมนต์ -0.30%
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 0.00%
เหล็ก -6.60%
กระเบื้อง +0.70%
วัสดุฉาบผิว 0.00%
สุขภัณฑ์ -0.20%
อุปกรณ์ไฟฟ้า -0.50%
วัสดุก่อสร้างอื่นๆ  -0.60%

          ค่าวัสดุข้างต้นเป็นส่วนหนึ่ง แต่ราคาค่าก่อสร้างยังประกอบด้วยค่าแรง และภาษีและค่าดำเนินการต่าง ๆ ดังนั้นค่าก่อสร้างที่แท้จริง ลดลง -0.95% ในไตรมาสที่ 4/2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้:

1. ค่าวัสดุ 60% -1.59% 59.05%
2. ค่าแรง 20% 0.00% 20.00%
3. กำไร ภาษีและค่าดำเนินการ 20% 0.00% 20.00%
  100.00%   99.05%
สรุป -0.95%    

          โดยสรุปแล้วการปรับราคาค่าก่อสร้าง โดยใช้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของทางราชการของเดือนธันวาคม 2561 มีผลออกมาดังนี้:

สรุปการปรับราคาค่าก่อสร้าง โดยใช้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ของเดือนธันวาคม 2561      

            1. พิจารณาโดยเทียบเคียงกับเดือนกันยายน 2561 (กันยายน 2561-ธันวาคม 2561)

            2. จากการเทียบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนกันยายน 2561-ธันวาคม 2561 ปรากฏราคาวัสดุก่อสร้างเมื่อวิเคราะห์แล้ว ปรับลดลง -1.59% โดยราคาวัสดุที่ปรับราคาลดลง ได้แก่ ซีเมนต์ เหล็ก สุขภัณฑ์ อุปกรณ์ไฟฟ้า วัสดุก่อสร้างอื่นๆส่วนวัสดุก่อสร้างที่ปรับเพิ่มขึ้น ได้แก่ กลุ่มวัสดุ ไม้ กระเบื้อง เมื่อพิจารณารวมราคาวัสดุทุกกลุ่ม ภาพรวมราคาค่าวัสดุปรับลดลง -1.59% (ผลจากการปรับลดลง ของกลุ่มวัสดุ ซีเมนต์ เหล็ก สุขภัณฑ์ อุปกรณ์ไฟฟ้า วัสดุก่อสร้างอื่นๆ)

            3. ค่าแรงงาน พิจารณาเท่าเดิม ไม่มีการปรับเพิ่ม

            4. กำไรภาษี ค่าดำเนินการ พิจารณาเท่าเดิม ไม่มีการปรับเพิ่ม

            5. เมื่อวิเคราะห์ทั้งค่าวัสดุ และค่าแรงงาน กำไรภาษี ค่าดำเนินการ ทำให้ภาพรวมราคาค่าก่อสร้างอาคารปรับลดลง -0.95% ทั้งนี้เมื่อทำการนำมาปรับราคาค่าก่อสร้างอาคารแล้ว 

           รายละเอียดของราคาค่าก่อสร้างอาคารเป็นดังนี้:

Area Trebs
 
10 ถ.นนทรี เขตยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email:info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง:แผนที่