Eng
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
ราคาประเมิน
ค่าก่อสร้าง
อาคาร
พ.ศ.2560
รายละเอียด
การก่อสร้าง
ของอาคาร
แต่ละประเภท
ภาคผนวก1:
การแต่งตั้ง
คณะทำงาน
พ.ศ.2544
ภาคผนวก2:
หนังสือ
ขอรับความเห็น
พ.ศ.2544
ภาคผนวก3:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2544
ภาคผนวก4:
การประกาศใช้
รายงาน
พ.ศ.2544
ภาคผนวก5:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2545
ภาคผนวก6:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2547
ภาคผนวก7:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2549
ภาคผนวก8:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2550
ภาคผนวก9:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2551
ภาคผนวก10:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2553
ภาคผนวก11:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2554
ภาคผนวก11:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2555
ภาคผนวก12:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2556
ราคาประเมินมูลค่าเครื่องจักร
และอุปกรณ์ด้วยวิธีต้นทุน
(Cost Approach)
จำนวนคนอ่าน
16,709

ราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2560
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (องค์กรสาธารณประโยชน์) (ธันวาคม 2560)
ดาวโหลด ราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2560 คลิกที่นี่

           มูลนิธิ ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้จัดทำราคาค่าก่อสร้างอาคารมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เป็นการดำริของ ดร.โสภณ พรโชคชัย ตั้งแต่สมัยที่เป็นกรรมการสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย โดยดำเนินการครั้งแรกในปี 2543 และ ดร.โสภณ ก็เป็นผู้รับผิดชอบงานนี้มาโดยตลอด แต่ในช่วงปี 2556 สมาคมฯ ไม่ได้จัดทำราคาค่าก่อสร้างเพิ่มเติม ดร.โสภณ จึงรับดำเนินการในนามของมูลนิธิฯ อย่างไรก็ตามในขณะนี้ สมาคมฯ ได้กลับมาดำเนินการเพิ่มเติมอีก แต่คงมีการปรับปรุงราคาเป็นรายปี หรือเป็นรายสะดวก มูลนิธิฯ จึงยังดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินค่าทรัพย์สิน และสำหรับประชาชน และนักลงทุนทั่วไปได้ใช้ต่อไป

           ในการดำเนินการของมูลนิธิฯ มูลนิธิฯได้ดำเนินการศึกษาข้อมูลจากทางราชการและภาคสนามมาดำเนินการจัดทำราคาค่าก่อสร้าง และต่อไปนี้เป็นรายงานการเปลี่ยนแปลงราคาค่าก่อสร้างล่าสุด

ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 6.40%
ซิเมนต์ 12.61%
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 16.05%
เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 22.78%
กระเบื้อง 6.58%
วัสดุฉาบผิว 3.56%
สุขภัณฑ์ 2.09%
อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา 12.59%
วัสดุก่อสร้างอื่น ๆ 17.35%
รวม 100%

           สำหรับการเปลี่ยนแปลงล่าสุดตั้งแต่เดือนกันยายน 2560-ธันวาคม 2560 (ไตรมาสที่ 4) สรุปว่ามีการลดลงของวัสดุต่างๆ เฉลี่ย -0.56% โดยปัจจัยสำคัญก็คือ เหล็กลดลง 3.40% ซีเมนต์ลดลง 0.20% วัสดุฉาบและสุขภัณฑ์ลดลง 0.30% อุปกรณ์ไฟฟ้าลดลง 0.90% และส่วนวัสดุที่เพิ่มขึ้น ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเพิ่มขึ้น 1.20% วัสดุอื่นๆเพิ่มขึ้น 1.00% โดยมีรายละเอียดเป็นดังนี้:

ดัชนีรวม -0.60%
ไม้ 0.00%
ซีเมนต์ -0.20%
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 1.20%
เหล็ก -3.40%
กระเบื้อง 0.00%
วัสดุฉาบผิว -0.30%
สุขภัณฑ์ -0.30%
อุปกรณ์ไฟฟ้า -0.90%
วัสดุก่อสร้างอื่นๆ  1.00%

           ค่าวัสดุข้างต้นเป็นส่วนหนึ่ง แต่ราคาค่าก่อสร้างยังประกอบด้วยค่าแรง และภาษีและค่าดำเนินการต่าง ๆ ดังนั้นค่าก่อสร้างที่แท้จริง เพิ่มขึ้น 0.67% ในไตรมาสที่ 4/2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้:

1. ค่าวัสดุ 60% -0.56% 59.67%
2. ค่าแรง 20% 5.00% 21.00%
3. กำไร ภาษีและค่าดำเนินการ 20% 0% 20.00%
  100.00% 100.67%  
สรุป 0.67%    

           โดยสรุปแล้วการปรับราคาค่าก่อสร้าง โดยใช้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของทางราชการของเดือนธันวาคม 2560 มีผลออกมาดังนี้:

สรุปการปรับราคาค่าก่อสร้าง โดยใช้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ของเดือนธันวาคม 2560

            1. พิจารณาโดยเทียบเคียงกับเดือนธันวาคม 2560 (กันยายน 2560-ธันวาคม 2560)

            2. จากการเทียบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนกันยายน 2560-ธันวาคม 2560 ปรากฏราคาวัสดุก่อสร้างเมื่อวิเคราะห์แล้ว ปรับลดลง -0.56% โดยราคาวัสดุก่อสร้างที่ปรับลดลง จากกลุ่มวัสดุเหล็ก ซีเมนต์ วัสดุฉาบผิว สุขภัณฑ์ อุปกรณ์ไฟฟ้า และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ปรับเพิ่มเล็กน้อย เมื่อพิจารณารวมราคาวัสดุทุกกลุ่ม ภาพรวมราคาค่าวัสดุปรับเพิ่มขึ้น -0.56%

            3. ค่าแรงงาน พิจารณาจากค่าแรงงานขั้นต่ำ ซึ่งจะมีการปรับเพิ่มในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล ประมาณ 15 บาท/วัน จากค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำวันละ 310 บาท/วัน เป็นวันละ 325 บาท/วัน หรือเพิ่มประมาณ 5.00%)

            4. กำไรภาษี ค่าดำเนินการ พิจารณาเท่าเดิม ไม่มีการปรับเพิ่ม

            5. เมื่อวิเคราะห์ทั้งค่าวัสดุ และค่าแรงงาน กำไรภาษี ค่าดำเนินการ ทำให้ภาพรวมราคาค่าก่อสร้างอาคารปรับเพิ่มขึ้น +0.67%

            ภาพรวมของค่าก่อสร้างอาคารในปี 2560 จากต้นปีจนถึงปลายปี ราคาปรับเพิ่มขึ้น ประมาณ 2.00% โดยราคาวัสดุก่อสร้างที่มีความผันผวนของราคา ได้แก่ เหล็ก ซีเมนต์ และไม้

           รายละเอียดของราคาค่าก่อสร้างอาคารเป็นดังนี้:

Area Trebs
 
10 ถ.นนทรี เขตยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email:info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง:แผนที่