Eng
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
ราคาประเมิน
ค่าก่อสร้าง
อาคาร
พ.ศ.2562
รายละเอียด
การก่อสร้าง
ของอาคาร
แต่ละประเภท
ภาคผนวก1:
การแต่งตั้ง
คณะทำงาน
พ.ศ.2544
ภาคผนวก2:
หนังสือ
ขอรับความเห็น
พ.ศ.2544
ภาคผนวก3:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2544
ภาคผนวก4:
การประกาศใช้
รายงาน
พ.ศ.2544
ภาคผนวก5:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2545
ภาคผนวก6:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2547
ภาคผนวก7:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2549
ภาคผนวก8:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2550
ภาคผนวก9:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2551
ภาคผนวก10:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2553
ภาคผนวก11:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2554
ภาคผนวก11:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2555
ภาคผนวก12:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2556
ราคาประเมินมูลค่าเครื่องจักร
และอุปกรณ์ด้วยวิธีต้นทุน
(Cost Approach)
จำนวนคนอ่าน
23,632

ราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2562
มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย (องค์กรสาธารณประโยชน์) (มีนาคม 2562)
ดาวโหลด ราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2562 คลิกที่นี่

           มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย ได้จัดทำราคาค่าก่อสร้างอาคารมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เป็นการดำริของ ดร.โสภณ พรโชคชัย ตั้งแต่สมัยที่เป็นกรรมการสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย โดยดำเนินการครั้งแรกในปี 2543 และ ดร.โสภณ ก็เป็นผู้รับผิดชอบงานนี้มาโดยตลอด แต่ในช่วงปี 2556 สมาคมฯ ไม่ได้จัดทำราคาค่าก่อสร้างเพิ่มเติม ดร.โสภณ จึงรับดำเนินการในนามของมูลนิธิฯ อย่างไรก็ตามในขณะนี้ สมาคมฯ ได้กลับมาดำเนินการเพิ่มเติมอีก แต่คงมีการปรับปรุงราคาเป็นรายปี หรือเป็นรายสะดวก มูลนิธิฯ จึงยังดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินค่าทรัพย์สิน และสำหรับประชาชน และนักลงทุนทั่วไปได้ใช้ต่อไป

           ในการดำเนินการของมูลนิธิฯ มูลนิธิฯได้ดำเนินการศึกษาข้อมูลจากทางราชการและภาคสนามมาดำเนินการจัดทำราคาค่าก่อสร้าง และต่อไปนี้เป็นรายงานการเปลี่ยนแปลงราคาค่าก่อสร้างล่าสุด (มีนาคม 2562)

ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 7.05%
ซิเมนต์ 12.54%
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 16.25%
เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 22.06%
กระเบื้อง 6.74%
วัสดุฉาบผิว 3.54%
สุขภัณฑ์ 2.06%
อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา 12.42%
วัสดุก่อสร้างอื่น ๆ 17.34%
รวม 100.00%

          สำหรับการเปลี่ยนแปลงล่าสุดตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561-มีนาคม 2562 (ไตรมาสที่ 1) สรุปว่ามีการเพิ่มขึ้นของวัสดุต่างๆ เฉลี่ย +0.58% โดยปัจจัยสำคัญก็คือ ไม้เพิ่มขึ้น 9.8% ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเพิ่มขึ้น 1.9% วัสดุฉาบผิวเพิ่มขึ้น 0.10% เหล็กลดลง -0.50% สุขภัณฑ์ลดลง -0.10% ส่วนวัสดุที่มีราคาคงที่ ได้แก่ ซีเมนต์ กระเบื้อง อุปกรณ์ไฟฟ้า และวัสดุอื่นๆ โดยมีรายละเอียดเป็นดังนี้:

ดัชนีรวม 0.58%
ไม้ 9.80%
ซีเมนต์ 0.00%
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 1.90%
เหล็ก -1.90%
กระเบื้อง 0.00%
วัสดุฉาบผิว -0.10%
สุขภัณฑ์ -0.10%
อุปกรณ์ไฟฟ้า 0.00%
วัสดุก่อสร้างอื่นๆ  0.00%

          ค่าวัสดุข้างต้นเป็นส่วนหนึ่ง แต่ราคาค่าก่อสร้างยังประกอบด้วยค่าแรง และภาษีและค่าดำเนินการต่าง ๆ ดังนั้นค่าก่อสร้างที่แท้จริง เพิ่มขึ้น +0.35% ในไตรมาสที่ 1/2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้:

1. ค่าวัสดุ 60% 0.58% 60.35%
2. ค่าแรง 20% 0.00% 20.00%
3. กำไร ภาษีและค่าดำเนินการ 20% 0.00% 20.00%
100.00% 100.35%
สรุป 0.35%

           โดยสรุปแล้วการปรับราคาค่าก่อสร้าง โดยใช้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของทางราชการของเดือนมีนาคม 2562 มีผลออกมาดังนี้:

สรุปการปรับราคาค่าก่อสร้าง โดยใช้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ของเดือนมีนาคม 2562       
            1. พิจารณาโดยเทียบเคียงกับเดือนธันวาคม 2561 (ธันวาคม 2561-มีนาคม 2562)
            2. จากการเทียบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน ธันวาคม 2561-มีนาคม 2562 ปรากฏราคาวัสดุก่อสร้างเมื่อวิเคราะห์แล้ว ปรับเพิ่มขึ้น +0.58% โดยราคาวัสดุที่ปรับราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ไม้ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต วัสดุฉาบผิว ส่วนวัสดุก่อสร้างที่ปรับลดลง ได้แก่ เหล็ก และสุขภัณฑ์ กลุ่มวัสดุที่ราคาคงที่ ได้แก่ ซีเมนต์ กระเบื้อง อุปกรณ์ไฟฟ้า วัสดุก่อสร้างอื่นๆ เมื่อพิจารณารวมราคาวัสดุทุกกลุ่ม ภาพรวมราคาค่าวัสดุปรับเพิ่มขึ้น +0.58% (ผลจากการปรับเพิ่มขึ้น ของกลุ่มวัสดุ ไม้ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต วัสดุฉาบผิว)
            3. ค่าแรงงาน พิจารณาเท่าเดิม ไม่มีการปรับเพิ่ม
            4. กำไรภาษี ค่าดำเนินการ พิจารณาเท่าเดิม ไม่มีการปรับเพิ่ม
            5. เมื่อวิเคราะห์ทั้งค่าวัสดุ และค่าแรงงาน กำไรภาษี ค่าดำเนินการ ทำให้ภาพรวมราคาค่าก่อสร้างอาคารปรับเพิ่มขึ้น +0.35% ทั้งนี้เมื่อทำการนำมาปรับราคาค่าก่อสร้างอาคารแล้ว โดยรวมราคาค่าก่อสร้างไม่เปลี่ยนแปลง

           รายละเอียดของราคาค่าก่อสร้างอาคารเป็นดังนี้:

Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email:info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง:แผนที่