Eng
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
ราคาประเมิน
ค่าก่อสร้าง
อาคาร
พ.ศ.2561
รายละเอียด
การก่อสร้าง
ของอาคาร
แต่ละประเภท
ภาคผนวก1:
การแต่งตั้ง
คณะทำงาน
พ.ศ.2544
ภาคผนวก2:
หนังสือ
ขอรับความเห็น
พ.ศ.2544
ภาคผนวก3:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2544
ภาคผนวก4:
การประกาศใช้
รายงาน
พ.ศ.2544
ภาคผนวก5:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2545
ภาคผนวก6:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2547
ภาคผนวก7:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2549
ภาคผนวก8:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2550
ภาคผนวก9:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2551
ภาคผนวก10:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2553
ภาคผนวก11:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2554
ภาคผนวก11:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2555
ภาคผนวก12:
รายงานประชุม
จัดทำราคา
พ.ศ.2556
ราคาประเมินมูลค่าเครื่องจักร
และอุปกรณ์ด้วยวิธีต้นทุน
(Cost Approach)
จำนวนคนอ่าน
17,997

ราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2561
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (องค์กรสาธารณประโยชน์) (มีนาคม 2561)
ดาวโหลด ราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2561 คลิกที่นี่

           มูลนิธิ ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้จัดทำราคาค่าก่อสร้างอาคารมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เป็นการดำริของ ดร.โสภณ พรโชคชัย ตั้งแต่สมัยที่เป็นกรรมการสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย โดยดำเนินการครั้งแรกในปี 2543 และ ดร.โสภณ ก็เป็นผู้รับผิดชอบงานนี้มาโดยตลอด แต่ในช่วงปี 2556 สมาคมฯ ไม่ได้จัดทำราคาค่าก่อสร้างเพิ่มเติม ดร.โสภณ จึงรับดำเนินการในนามของมูลนิธิฯ อย่างไรก็ตามในขณะนี้ สมาคมฯ ได้กลับมาดำเนินการเพิ่มเติมอีก แต่คงมีการปรับปรุงราคาเป็นรายปี หรือเป็นรายสะดวก มูลนิธิฯ จึงยังดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินค่าทรัพย์สิน และสำหรับประชาชน และนักลงทุนทั่วไปได้ใช้ต่อไป

           ในการดำเนินการของมูลนิธิฯ มูลนิธิฯได้ดำเนินการศึกษาข้อมูลจากทางราชการและภาคสนามมาดำเนินการจัดทำราคาค่าก่อสร้าง และต่อไปนี้เป็นรายงานการเปลี่ยนแปลงราคาค่าก่อสร้างล่าสุด

ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 6.48%
ซิเมนต์ 12.36%
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 15.78%
เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 21.81%
กระเบื้อง 6.79%
วัสดุฉาบผิว 3.64%
สุขภัณฑ์ 2.14%
อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา 13.20%
วัสดุก่อสร้างอื่น ๆ 17.79%
รวม 100%

           สำหรับการเปลี่ยนแปลงล่าสุดตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560-มีนาคม 2561 (ไตรมาสที่ 1) สรุปว่ามีการลดลงของวัสดุต่างๆ เฉลี่ย -1.88% โดยปัจจัยสำคัญก็คือ ไม้ลดลง 0.60% ซีเมนต์ลดลง 4.00% คอนกรีตลดลง 3.60% เหล็กลดลง 6.20% และส่วนวัสดุที่เพิ่มขึ้น กระเบื้องเพิ่มขึ้น 1.30% วัสดุฉาบเพิ่มขึ้น 0.30% สุขภัณฑ์เพิ่มขึ้น 0.60% ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 2.80% วัสดุอื่นๆเพิ่มขึ้น 0.50% โดยมีรายละเอียดเป็นดังนี้:

ดัชนีรวม -2.10%
ไม้ -0.60%
ซีเมนต์ -4.00%
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต -3.60%
เหล็ก -6.20%
กระเบื้อง 1.30%
วัสดุฉาบผิว 0.30%
สุขภัณฑ์ 0.60%
อุปกรณ์ไฟฟ้า 2.80%
วัสดุก่อสร้างอื่นๆ  0.50%

           ค่าวัสดุข้างต้นเป็นส่วนหนึ่ง แต่ราคาค่าก่อสร้างยังประกอบด้วยค่าแรง และภาษีและค่าดำเนินการต่าง ๆ ดังนั้นค่าก่อสร้างที่แท้จริง ลดลง 1.13% ในไตรมาสที่ 1/2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้:

1. ค่าวัสดุ 60% -1.88% 58.87%
2. ค่าแรง 20% 0.00% 20.00%
3. กำไร ภาษีและค่าดำเนินการ 20% 0.00% 20.00%
  100.00% 98.87%  
สรุป -1.13%    

           โดยสรุปแล้วการปรับราคาค่าก่อสร้าง โดยใช้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของทางราชการของเดือนมีนาคม 2561 มีผลออกมาดังนี้:

            สรุปการปรับราคาค่าก่อสร้าง โดยใช้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ของเดือน ธค. 60

            1. พิจารณาโดยเทียบเคียงกับเดือน มีค.61 (ธค.60-มีค.61)

            2. จากการเทียบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน ธค.60-มีค.61 ปรากฏราคาวัสดุก่อสร้างเมื่อวิเคราะห์แล้ว ปรับลดลง -1.88% โดยราคาวัสดุก่อสร้างที่ปรับลดลง จากกลุ่มวัสดุ ไม้ ซีเมนต์ คอนกรีต เหล็ก ส่วนวัสดุที่ปรับราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ วัสดุฉาบผิว สุขภัณฑ์ อุปกรณ์ไฟฟ้า และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ โดยปรับเพิ่มเล็กน้อย เมื่อพิจารณารวมราคาวัสดุทุกกลุ่ม ภาพรวมราคาค่าวัสดุปรับลดลง -1.88% (ผลจากการปรับลดลง ของกลุ่มวัสดุ ซีเมนต์ คอนกรีต เหล็ก)

            3. ค่าแรงงาน พิจารณาเท่าเดิม ไม่มีการปรับเพิ่ม

            4. กำไรภาษี ค่าดำเนินการ พิจารณาเท่าเดิม ไม่มีการปรับเพิ่ม

            5. เมื่อวิเคราะห์ทั้งค่าวัสดุ และค่าแรงงาน กำไรภาษี ค่าดำเนินการ ทำให้ภาพรวมราคาค่าก่อสร้างอาคารปรับลดลง -1.13%

           รายละเอียดของราคาค่าก่อสร้างอาคารเป็นดังนี้:

Area Trebs
 
10 ถ.นนทรี เขตยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email:info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง:แผนที่