Eng
ไทย
เกี่ยวกับมูลนิธิ
หลักการและจรรยาบรรณ
ราคาประเมินค่าก่อสร้าง
บทความความรู้ข้อแนะนำ
เว็บบอร์ด
ติดต่อมูลนิธิ
 
  10 ถ.นนทรี กทม. 10120 โทร.0.2295.3905
  Email: sopon@thaiappraisal.org
6    กันยายน    2548
 
เรื่อง    ขอเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดสอบผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน
 
เรียน    ท่านนายกสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
            ท่านนายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย
 
สำเนาเรียน    ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินในวิสาหกิจเอกชน ในภาครัฐ และภาคสถาบันการเงิน
 
                     จากเรื่องการจัดสอบข้างต้น กระผมในฐานะผู้ประเมินค่าทรัพย์สินคนหนึ่งขอทำหนังสือนี้ในนามส่วนบุคคลที่เป็นสมาชิกของสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยและอดีตสมาชิกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย จึงใคร่ขอเสนอความเห็นเพื่อท่านโปรดพิจารณาดังนี้:
 
                     กระผมเห็นว่า การทดสอบนี้เป็นสิ่งที่ดียิ่ง จะช่วยยกระดับวิชาชีพผู้ประเมินค่าทรัพย์สินในประเทศไทย กระผมในสมัยที่เป็นกรรมการสมาคมยังเคยนำตัวอย่างข้อสอบจาก Appraisal Institute สหรัฐอเมริกา มาให้กับทางสมาคมและทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อเป็นแนวทางการออกข้อสอบเช่นกัน อย่างไรก็ตามในกรณีค่าธรรมเนียมการจัดสอบที่เรียกเก็บสำหรับผู้ประเมินระดับต้น กลางและสูง เป็นเงิน 3,000, 5,000 และ 7,000 บาทตามลำดับนั้น กระผมเห็นว่าเป็นอัตราที่ค่อนข้างสูง ขอท่านโปรดพิจารณาจากกรณีอื่นดังนี้:
                     1. 200 บาท กรณีการสอบเป็นตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
                     2. 500 บาท กรณีการสอบทนาย (กำลังจะปรับเปลี่ยนเป็น 1,000 บาท) สำหรับผู้ที่ผ่านการฝึกทนาย 1 ปี หรือ ในกรณีที่เสียค่าอบรม 6 เดือน (ค่าอบรม 3,350 บาท) ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสอบ
                     3. 1,500 บาท กรณีวิศวกรสอบรับใบอนุญาตวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
                     4. 2,000 บาท กรณีสถาปนิกสอบรับใบอนุญาตสาขาสถาปัตยกรรมหลัก
                     5. 2,500 บาท กรณีสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (สอบ 5 วิชา ๆ ละ 500 บาท) หลังจากฝึกงาน ณ สำนักงานบัญชีเป็นเวลา 3,000 ชั่วโมงแล้ว
 
                     กระผมจึงใคร่ขอเสนอให้ลดหย่อนค่าธรรมเนียม เพื่อเป็นการส่งเสริมวิชาชีพโดยเฉพาะในห้วงเวลาสำคัญที่กำลังพัฒนาในขณะนี้ ตามแนวทางที่กระผมใคร่ขอเสนอดังนี้:
                     1. ขอความกรุณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ออกข้อสอบ 15 ท่านเพื่อให้ทางสมาคมไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนที่แต่ละท่านออกข้อสอบจำนวน 10 ข้อ และจากการปรึกษากับผู้ทรงคุณวุฒิบางท่าน กระผมเชื่อว่า ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านยินดีที่จะสนับสนุนทางสมาคมโดยไม่คิดมูลค่า แต่ในการนี้ทางสมาคมอาจพิจารณามอบใบเกียรติบัตรเพื่อเป็นการขอบคุณ
                     2. ขอความร่วมมือกับทางคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันการศึกษาอื่นหรือหน่วยราชการอื่น เพื่อขอใช้เป็นสถานที่จัดการสอบโดยไม่คิดมูลค่ายกเว้นค่าใช้จ่ายนักการและค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองอื่น ๆ
 
                     อนึ่งในฐานะที่กระผมเป็นผู้หนึ่งที่ใช้วิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สินในการหาเลี้ยงชีพตลอดมา และเพื่อเป็นการแทนคุณวิชาชีพนี้ กระผมจึงใคร่ขอแสดงความจำนงบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการจัดการทดสอบนี้เป็นเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
 
                     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหากกระผมสามารถให้การสนับสนุนประการใดเพื่อการพัฒนาวิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สิน กระผมยินดีรับดำเนินการ
 
 
ขอแสดงความนับถือ


(ดร.โสภณ พรโชคชัย)
สมาชิกสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน เลขที่ ส.32/235
อดีตสมาชิกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย เลขที่ TVA 02-1-0104-41

 
หมายเหตุ กระผมเคยเป็นกรรมการสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน 2 สมัย (2542-2546) และขอ “เว้นวรรค” ในสมัยปัจจุบัน และได้ก่อตั้งมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินไทย ซึ่งต่อมาได้รับการยกฐานะเป็น “มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย” (www.thaiappraisal.org) ซึ่งเป็นองค์กรวิชาการที่ไม่แสวงหากำไร ไม่ใช่ผู้แทนนักวิชาชีพเช่นสมาคมใด มูลนิธิมุ่งสร้างสรรค์ประโยชน์ให้สาธารณชนและนักวิชาชีพทุกสาขาในวงการอสังหาริมทรัพย์ได้มีความรู้เกี่ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สิน มูลนิธิได้จัดพิมพ์วารสาร 6,000 เล่ม ทุก 2 เดือนเผยแพร่โดยไม่คิดมูลค่าไปยังส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สมาคม องค์กรภาคประชาสังคม สถาบันการเงิน ฯลฯ ทั่วประเทศและต่างประเทศ จัดการเสวนารายเดือนเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน จัดประกวดเรียงความส่งเสริมวิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สิน โดยในปีปัจจุบัน ได้รับความกรุณาจาก พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ฯพณฯ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ให้จารึกนามในโล่ห์เกียรติยศผู้ชนะเลิศในระดับต่าง ๆ
 
Area Trebs FIABCI
 
10 ถนน.นนทรี กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์:66 2295 3171: โทรสาร: 66 2295 3994 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่