รายงานการประเมินค่าการสูญเสียโอกาสจากการไม่ได้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน (กรณียายไฮ ขันจันทา)

2006-07-249-ยายไฮ  
ภาคผนวก ก-ฉ  
ภาคผนวก ช-ฌ