Eng
ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผลตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
เรื่อง การคำนวณค่าพืชผลเสียหาย
(วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2552)

คำถาม: คุณณัฐกาญจน์ กานต์วิศิษฎ์์ เจ้าของกิจการ เจ้าหน้าที่การตลาด เอกชน

รบกวนสอบถามข้อมุลเกี่ยวกับการคำนวณค่าพืชผลเสียหาย เนื่องจากบริเวณที่ปลูกสับปะรด มีการวางเสาไฟฟ้าแรงสูงผ่าน จึงอยากจะทราบว่าสำหรับสับปะรดนั้น จะคำนวณค่าความเสียหายเป็นอย่างไร

ตอบ: เรียน คุณณัฐกาญจน์

ค่าความเสียหายของพืชผล กรณีการไฟฟ้าฝ่ายผลิต เท่าที่ทราบมา มีการดำเนินการดังนี้ครับ
1. กรณีปัจจุบัน : สัปปะรด เป็นพืชล้มลุก ส่วนใหญ่จะรอให้เก็บเกี่ยวก่อน โดยไม่จ่ายค่าชดเชย แต่หากเป็นไม้ยืนต้น จะมีราคากลางของกระทรวงเกษตร บ้าง ของหน่วยงานราชการต่างๆ แล้วแต่ที่ใดใช้ราคาใด เป็นมาตรฐานในการจ่ายชดเชย

2. ในอนาคต กำลังมีการดำเนินการ จ่ายตามประโยชน์ที่จะได้รับจาการปลูกพืช เช่น จะขายได้เท่าใด โดยประมาณการ ปริมาณผลผลิต คูณด้วยราคาขาย ณ ปีนั้นๆ ปัจจุบันนี้เรื่องนี้ทางการไฟฟ้า ได้ว่าจ้าง ม.เกษตรฯ ศึกษาอยู่ (ผมไปช่วยให้คำปรึกษาด้วย) น่าจะใกล้แล้วเสร็จแล้ว

ที่ว่ามาเป็นเฉพาะพืชผล ต้นไม้ ไม่รวมค่ารอนสิทธิที่ดิน ซึ่งปกติจะมีการจ่ายประมาณ 90-95% ของราคาตลาด (หรืออาจเป็นราคาประเมินราชการ แล้วแต่คณะกรรมการแต่ละโครงการเป็นผู้กำหนด) ที่ไม่จ่ายทั้ง 100% เพราะกรรมสิทธิ์ยังเป็นของเราอยู่ ไม่ได้โอนไปให้การไฟฟ้าฯ และเรายังสามารถใช้สอยที่ดินได้ แต่มีกฎห้ามก่อสร้างอาคาร ห้ามปลูกต้นไม้สูงเกิน 3 เมตรเป็นต้น

แต่อย่างไร ให้สอบถามรายละเอียดกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้โดยตรงได้เลยครับ

อ.วสันต์ คงจันทร์

Area Trebs
 
10 ถนน.นนทรี กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์:66 2295 3171: โทรสาร: 66 2295 3994 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่