Eng
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
ใบลงทะเบียน
Registration Form
   ผู้เข้าร่วมเสวนา * กรุณากรอกข้อมูล
ถึง:
ระบุชื่อเจ้าหน้าที่ (ถ้ามี)
* 1. ชื่อ-นามสกุล:
   ตำแหน่ง:
2. ชื่อ-นามสกุล:
  ตำแหน่ง:
3. ชื่อ-นามสกุล:
  ตำแหน่ง:
4. ชื่อ-นามสกุล:
  ตำแหน่ง:
หน่วยงาน:
(สำหรับออกใบเสร็จ)
ที่อยู่:
(สำหรับออกใบเสร็จ)
 
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี (บริษัท):
ชื่อผู้ประสานงาน:
* โทรศัพท์:
โทรสาร:
* อีเมล์:
   
ยืนยัน:
6146 => กรุณากรอก: (*ป้องกันโปรแกรมอัตโนมัติ)
(รวมค่าเครื่องดื่ม-เครื่องเคียง)
(สมาชิกมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินฯ เข้าฟรี)
รวมค่าบริจาค: บาท
จัดส่งโดย: โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
 
-
เลขที่บัญชี 048-2-23614-8
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ หรือ

-
เลขที่บัญชี 789-1-60224-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์
 
โปรดแฟกซ์ใบโอนเงิน ถึงมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย 0.2295.1154
 
 
ใบลงทะเบียน
Registration Form
   ผู้เข้าร่วมเสวนา * ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะท่านที่กรอกข้อมูลครบถ้วนเท่านั้น
ถึง:
ระบุชื่อเจ้าหน้าที่ (ถ้ามี)
* 1. ชื่อ-นามสกุล:
   ตำแหน่ง:
2. ชื่อ-นามสกุล:
    ตำแหน่ง:
3. ชื่อ-นามสกุล:
    ตำแหน่ง:
4. ชื่อ-นามสกุล:
    ตำแหน่ง:
* หน่วยงาน:
* ที่อยู่:
เลขที่:   ถนน:    ตําบล/แขวง:  
อําเภอ/เขต:   จังหวัด:   รหัสไปรษณีย์:
ชื่อผู้ประสานงาน:
* โทรศัพท์:
โทรสาร:
* อีเมล์:
   
ยืนยัน:
6146 => กรุณากรอก: (*ป้องกันโปรแกรมอัตโนมัติ)
(รวมค่าเครื่องดื่ม-เครื่องเคียง)

จัดส่งโดย: โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
 
-
เลขที่บัญชี 048-2-23614-8
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ หรือ

-
เลขที่บัญชี 789-1-60224-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์
 
โปรดแฟกซ์ใบโอนเงิน ถึงมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย 0.2295.1154
 
 
กิจกรรม
วิชาการ
  • มูลนิธิจัดกิจกรรมนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สิน และอสังหาริมทรัพย์แก่สาธารณชน
    โดยไม่แสวงหากำไรโดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรสำคัญจากทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
    สำคัญที่ว่า “Knowledge Is Not Private Property”
  • และในการนี้โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จะบันทึกการเข้าร่วมเสวนาวิชาการของท่านไว้ทุกครั้ง
    เพื่อเป็นหลักฐานในการออกใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของท่าน เสนอต่อสมาคมหรือหน่วยงานที่ท่านเป็นสมาชิก
สนใจติดต่อ: คุณชนกนันท์ มงคลชัยประทีป 0.2295.3171  โทรสาร 0.2295.1154
E-mail: info@thaiappraisal.org

2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 
Area Trebs
 
10 ถ.นนทรี เขต.ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่