Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผลตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
ดูรายชื่อสมาชิกด้านล่างใบสมัครสมาชิกมูลนิธิ
สมัครสมาชิกมูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย
ปีละ 1,000 บาทเท่านั้น สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ จากการสมัครเป็นสมาชิก มีดังนี้:
  1. เข้าเสวนาวิชาการรายเดือนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดอายุสมาชิก (1 ปี) ยกเว้นในการจัดนอกห้องประชุมมูลนิธิ ซึ่งจะเสียเฉพาะค่าสถานที่และเครื่องดื่ม เครื่องเคียง
  2. ดาวน์โหลดเอกสารเสวนารายเดือนย้อนหลังได้ คลิกดาวน์โหลด
  3. ได้รับวารสาร ThaiAppraisal (6ฉบับ) เป็นเวลา 1 ปี คลิกดาวน์โหลด
  4. เข้าร่วมงานประชุมประจำปีของมูลนิธิโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
  5. ได้รับส่วนลดพิเศษ 50% ในการซื้อหนังสือของมูลนิธิ
โปรดแนบรูปของท่าน หรือสะดวกส่งภายหลังมาที่ เพิ่มเพื่อน Line คลิก หรืออีเมล์: info@thaiappraisal.org

วันที่:      18/04/2567


ข้าพเจ้า:  ชื่อ-สกุล: 
มีความประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกของมูลนิธิฯ โดยมีรายละเอียดเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาดังนี้:
1. ประวัติส่วนตัว:
ว/ด/ป เกิด: 
 สัญชาติ:
ที่อยู่ปัจจุบัน: 
โทรศัพท์:
 Email:  
Line ID(ถัามี):
 FB(ถัามี):  
   
หน่วยงาน/บริษัท:
ที่อยู่:
โทรศัพท์:
 Email:  
Line ID(ถัามี):
 FB(ถัามี):  
ประเภท:  
วิชาชีพ:
2. ประวัติการศึกษา:
ระดับ: ชื่อสถาบัน ปีที่จบ สาขาวิชา
ก่อนปริญญาตรี: 
ปริญญาตรี:
ปริญญาโท:
อื่นๆ:
3. ตำแหน่งทางสังคม:
1.
2.
แนบสลิปโอนเงิน:
ยืนยัน: 1122 => กรุณากรอก: (*ป้องกันโปรแกรมอัตโนมัติ)
ค่าสนับสนุน
ปีละ 1,000 บาท
จัดส่งโดย:
โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย


- เลขที่บัญชี 789-1-60224-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์
 
และโปรดส่งใบโอนเงิน ถึงคุณนงลักษณ์ จตุเทน
เพิ่มเพื่อน Line คลิก E-mail: info@thaiappraisal.org  โทรสาร 0.2295 1154  โทรศัพท์ 0.2295.3171 ต่อ 109

 

       รายชื่อสมาชิก
Member No. ชื่อ-นามสกุล
2562-1746  ชัยโรจน์ จิรพัฒนเกียรติ
2560-1297  ชาคริต ศรีสุวรรณรัตน์
2561-1529  ชาญชัย งามวิถี
2560-1263  ชาญชัย สัตยาประเสริฐ
2555-743  ชาญชัย เนื่องนิยม
2556-847  ชาญชัย เล็กอุทัย
2550-175  ชาญณรงค์ บุริสตระกูล
2550-338  ชาญภาสกร ดั่นคุณะกุล
2563-1865  ชาตรี ถิรวรกุล
2562-1624  ชานนท์ ปะมะโต
2567-2130  ชินดนัย กัวหา
2563-1832  ชินดนัย คชรัตน์
2557-856  ชินโชติ กานต์ปุระ
2553-642  ชิราวุธ บุญญาณการณ์
2563-1779  ชื่นศิกานต์ ภูเบศพุฒิพัฒน์
2562-1541  ชุติญา นามปรีดา
2560-1383  ชุติภา ยั่งยืน
2557-963  ชุติมาพร หมอนใหญ่
2561-1408  ชุมพล อ้นมณี
2562-1674  ชูชาติ คงประพัฒน์
2557-980  ชูเกียรติ พันธุ์ยิ่งยก
2562-1704  ช่อทิพย์ พุทธวิถี
2550-371  ซวง ชัยสุโรจน์
2559-1245  ฐกูร เวชพาณิชย์
2560-1352  ฐนันชัย พุทธพันธา
2557-916  ฐวัสส์ คงสินพีรบูรณ์
2561-1426  ฐัชนีกา ตันศรีสกุล
2562-1575  ฐานิต ลีลาภัทรกุล
2558-1001  ฐานิตา จันทกิจ
2557-936  ฐานิพรณ์ สิทธิโชคสุขสกุล
2563-1853  ฐายิกา จรบุรมย์
2557-884  ฐิตราภักดิ์ ภัทรวงศ์ชัย
2564-1934  ฐิตาพร เต็งพิพัฒน์
2564-1938  ฐิตาภา สวัสดิรักษา
2560-1278  ฐิติพงศ์ สุรเมธี
2561-1504  ฐิติพร ไชยาบาล
2567-2123  ฐิติวัฒน์ จรวิเศษ
2564-1889  ฐิติศักดิ์ กูลเกล้าปราการ
2554-673  ฐิรนันท์ ภู่วราวุฒิพานิช
2564-1896  ฑิตธิตา คงแนวดี
2561-1390  ฑิตยา ผลชีวิน
2566-2028  ณกรณ์พงศ์ ชื่นจิตต์
2560-1310  ณขวัญวลัย ดิลกวงศ์พงษ์
2567-2139  ณชย ประสพเนตร์
2560-1372  ณชัย วงศ์อรุณนิยม
2562-1629  ณชิต กวินพลอาสา
2551-439  ณฐพนธ์ คงศิลา
2561-1468  ณฐมน เกตุแจ้
2565-1971  ณฐา เวียงไชย
2550-158  ณณัฐ ลีลาภัทรี
Area Trebs
 
10 ถ.นนทรี เขต.ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120 Tel.66.2295.3171 Fax. 66.2295 3994 Email: info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง: แผนที่