Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
ดูรายชื่อสมาชิกด้านล่างใบสมัครสมาชิกมูลนิธิ
สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ จากการสมัครเป็นสมาชิกมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย มีดังนี้:
  1. ได้รับหนังสือของมูลนิธิ รวมมูลค่า 300 บาท
  2. ได้รับวารสาร ThaiAppraisal มูลค่าปีละ 200 บาท (6ฉบับ) เป็นเวลา 1 ปี
  3. เข้าร่วมงานประชุมประจำปีของมูลนิธิโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
  4. เข้าเสวนาวิชาการรายเดือนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดอายุสมาชิก (1 ปี) ยกเว้นในการจัดนอกห้องประชุมมูลนิธิ ซึ่งจะเสียเฉพาะค่าสถานที่และเครื่องดื่ม เครื่องเคียง เช่น ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 400 บาท (ในขณะนี้) ทั้งนี้เอกสารประกอบการเสวนาและอื่น ๆ ไม่คิดค่าใช้จ่าย
  5. ได้รับส่วนลดพิเศษ 50% ในการซื้อหนังสือของมูลนิธิ

วันที่:      30/05/2560


ข้าพเจ้า:  ชื่อ-สกุล: 

 


แนบภาพถ่าย 90 x 100
(80 KB)

มีความประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกของมูลนิธิฯ โดยมีรายละเอียดเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาดังนี้:
1. ประวัติส่วนตัว:
ว/ด/ป เกิด: 
 สัญชาติ:  บัตรประชาชนเลขที่:
ที่อยู่ปัจจุบัน: 
โทรศัพท์:
 โทรสาร:  Email:
 
ที่ทำงาน:
โทรศัพท์:  โทรสาร: Email:
ประเภท:  
วิชาชีพ:
2. ประวัติการศึกษา:
ระดับ: ชื่อสถาบัน ปีที่จบ สาขาวิชา
ก่อนปริญญาตรี: 
ปริญญาตรี:
ปริญญาโท:
อื่นๆ:
3. ประวัติการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง:
ชื่อสถาบัน: หลักสูตร ปีที่จบ ระยะเวลา
4. ประวัติการทำงาน 5 ปีล่าสุด:
ปีศักราช: หน่วยงาน: ตำแหน่ง:
5. ผลงานทางวิชาชีพ:
1.
2.
6. ตำแหน่งทางสังคม:
1.
2.
ค่าสนับสนุน
ปีละ 1,000 บาท
รวมค่าบริจาค บาท จัดส่งโดย:
โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

 
- เลขที่บัญชี 048-2-23614-8
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธ.กสิกรไทย สาขาท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ หรือ

- เลขที่บัญชี 789-1-60224-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์
 
และโปรดส่งใบโอนเงิน ถึงคุณนงลักษณ์ จตุเทน โทรสาร 0.2295 1154 โทรศัพท์ 0.2295.3171 ต่อ 109      รายชื่อสมาชิก
Member No. ชื่อ-นามสกุล Name
2557/884  คุณ ฐิตราภักดิ์ ภัทรวงศ์ชัย  Khun Thitrapak Pattarawongchai
2554/673  คุณ ฐิรนันท์ ภู่วราวุฒิพานิช  Khun Chavalit Tangmitjaroen
2551/439  คุณ ณฐพนธ์ คงศิลา  Khun Nathapon Kongsila
2550/158  คุณ ณณัฐ ลีลาภัทรี  Khun Nanat Leelapatree
2558/1000  คุณ ณธภัสชร์ สถานนท์ชัย  Khun Nathapat Satanonchai
2557/903  คุณ ณรงค์ ไตรวิวัฒน์วงศ์  Khun Narong Triviwatwong
2555/748  คุณ ณรงค์ รุ่งศรีทอง  Khun Narong Roongsritong
2550/272  คุณ ณรงค์ สุทธิสัมพัทน์  Khun Narong Sutthisampat
2549/009  คุณ ณรงค์ หนูรักษ์  Khun Narong Noorak
2551/423  คุณ ณรงค์ฤทธิ์ จินต์จันทรวงศ์  Khun Narongrit Jinjantarawong
2558/996  คุณ ณรงค์ศักดิ์ ภิญโญทรัพย์  Khun Narongsak Pinyosap
2558/1061  คุณ ณัชชา กิตติอุดม  Khun Nutcha Kittiudom
2559/1129  คุณ ณัชชา ปิยะภิญโญ  Khun Natcha Piyapinyo
2551/493  คุณ ณัชชา พูลคล้าย  Khun Natcha Poonklai
2550/301  คุณ ณัฏฐพล ธรรมสังค์ติ  Khun Nathaphon Thamsangti
2559/1108  คุณ ณัฏฐวี ทิพย์ธาราสกุล  Khun Nattawee Tiptarasakul
2559/1124  ว่าที่ ร.ต.หญิง ณัฏฐิการ์ รงควิลิต  Khun Nathika Rangkawilit
2558/1074  คุณ ณัฐคม เกิดอนันต์  Khun Nathakhom Kerdanan
2552/587  คุณ ณัฐชัย ตั้งมหาเมฆ  Khun Natthachai Tangmahamek
2559/1152  คุณ ณัฐฐ์ชมัย เฟอร์ราริส  Khun Natchamai Ferraris
2559/1114  คุณ ณัฐฐิญา นกทอง  Khun nattiya Nokthong
2550/143  คุณ ณัฐพงศ์ สวนะเกษม  Khun Nathaphong Sawanakaseam
2554/674  คุณ ณัฐพงศ์ อินทุภูติ  Khun Nuttapong Intuputi
2551/408  คุณ ณัฐพล มัททวกุล  Khun Nattapone Mattavakul
2558/1013  คุณ ณัฐรินทร์ ตาลทอง  Khun Natharin Tanthong
2557/966  คุณ ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล  Khun Natthaworapon Rachsiriwatcharabun
2552/525  คุณ ณัฐวรา สิทธิ์บูรณะ  Khun Nutwara Sithburana
2555/734  คุณ ณัฐวัฒน์ รัตน์พิชิต  Khun Nutthawat Ratpichit
2552/550  คุณ ณัฐวุฒิ ตันชนะพันธ์  Khun Nutthawut Tanchanaphan
2557/942  คุณ ณัฐวุฒิ วรพงศากร  Khun Nattavut Worapongsagorn
2559/1125  คุณ ณาศิส ค้วนเครือ  Khun Nasit Kuankrua
2553/656  คุณ ณิชพน จิลปะชัยกร  Khun Nichapon Jilpachaikorn
2557/907  คุณ ณิชมนกาญจ์ ตันติวณิชกร  Khun Nichamonkarn Tantiwanichakorn
2552/606  คุณ ณิชากร ไกรสุวรรณสาร  Khun Nichakorn Kraisuwansarn
2556/845  คุณ ณิชาดา จินดาวิชัย  Khun Nichada Jindavichai
2558/1042  คุณ ดวงกมล เอื้อชูเกียรติ  Khun Doungkamol Euarchukiati
2550/179  คุณ ดวงใจ รติธรรมกุล  Khun Daungjai Ratitamkul
2557/853  คุณ ดวงทิพย์ สินธทียากร  Khun Duangtip Sinthatheeyagorn
2556/817  คุณ ดวงมณี เรืองสุข  Khun Duangmanee Ruangsuk
2557/938  คุณ ดารกา ธนะกมลประดิษฐ์  Khun Daraka Thanakamolpradit
2557/881  คุณ ดำเนิน ธรรมลังกา  Khun Damnern Thammalangka
2556/797  คุณ ดำรงศักดิ์ ก่อเกษมพร  Khun Damrongsak Korkasemporn
2557/954  คุณ ดิลก ผาติกุลศิลา  Khun Dilok Phatikulsila
2552/547  คุณ เดชา ธีระสรรพวิทยา  Khun Decha Theerasapwittaya
2550/173  คุณ เด่น จำปาเต็ม  Khun Den Jampatem
2557/912  คุณ เด่นดนู โพธิ์น้อย  Khun Dendhanu Phonoi
2549/017  คุณ ตระกูล ภูมิพงศ์ไทย  Khun Trakoon Poompongthai
2553/623  คุณ ตรี ตรีปัจยากร  Khun Three Tripajayakorn
2549/080  คุณ ตวงพร ฤกษ์อุดมศักดิ์  Khun Duangporn Rerk-Udomsak
2551/447  คุณ ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร์  Khun Toungrat Lohsoonthorn
Area Trebs
 
10 ถ.นนทรี เขต.ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120 Tel.66.2295.3171 Fax. 66.2295 3994 Email: info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง: แผนที่