Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
ดูรายชื่อสมาชิกด้านล่างใบสมัครสมาชิกมูลนิธิ
สมัครสมาชิกมูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย
ปีละ 1,000 บาทเท่านั้น สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ จากการสมัครเป็นสมาชิก มีดังนี้:
  1. ได้รับวารสาร ThaiAppraisal มูลค่าปีละ 200 บาท (6ฉบับ) เป็นเวลา 1 ปี
  2. เข้าร่วมงานประชุมประจำปีของมูลนิธิโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
  3. เข้าเสวนาวิชาการรายเดือนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดอายุสมาชิก (1 ปี) ยกเว้นในการจัดนอกห้องประชุมมูลนิธิ ซึ่งจะเสียเฉพาะค่าสถานที่และเครื่องดื่ม เครื่องเคียง เช่น ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 450 บาท (ในขณะนี้) ทั้งนี้เอกสารประกอบการเสวนาและอื่น ๆ ไม่คิดค่าใช้จ่าย
  4. ได้รับส่วนลดพิเศษ 50% ในการซื้อหนังสือของมูลนิธิ
  5. ได้รับใบรับรองการเป็นสมาชิก และบัตรสมาชิก คลิกดาวน์โหลด
  6. ท่านสมาชิกสามารถนำโลโก้ไปใช้ทำนามบัตรได้ คลิกดาวน์โหลด
โปรดแนบรูปของท่าน หรือสะดวกส่งภายหลังมาที่ อีเมล์: info@thaiappraisal.org

วันที่:      29/10/2563


ข้าพเจ้า:  ชื่อ-สกุล: 
มีความประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกของมูลนิธิฯ โดยมีรายละเอียดเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาดังนี้:
1. ประวัติส่วนตัว:
ว/ด/ป เกิด: 
 สัญชาติ:
บัตรประชาชนเลขที่:
ที่อยู่ปัจจุบัน: 
โทรศัพท์:
 โทรสาร:  
Email:
   
หน่วยงาน/บริษัท:
ที่อยู่:
โทรศัพท์:
 โทรสาร:  
Email:
ประเภท:  
วิชาชีพ:
2. ประวัติการศึกษา:
ระดับ: ชื่อสถาบัน ปีที่จบ สาขาวิชา
ก่อนปริญญาตรี: 
ปริญญาตรี:
ปริญญาโท:
อื่นๆ:
3. ประวัติการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง:
ชื่อสถาบัน: หลักสูตร ปีที่จบ ระยะเวลา
4. ประวัติการทำงาน 5 ปีล่าสุด:
ปีศักราช: หน่วยงาน: ตำแหน่ง:
5. ผลงานทางวิชาชีพ:
1.
2.
6. ตำแหน่งทางสังคม:
1.
2.
ยืนยัน: 1344 => กรุณากรอก: (*ป้องกันโปรแกรมอัตโนมัติ)
ค่าสนับสนุน
ปีละ 1,000 บาท
รวมค่าบริจาค บาท จัดส่งโดย:
โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

 
- เลขที่บัญชี 048-2-23614-8
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธ.กสิกรไทย สาขาท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ หรือ

- เลขที่บัญชี 789-1-60224-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์
 
และโปรดส่งใบโอนเงิน ถึงคุณนงลักษณ์ จตุเทน
E-mail: info@thaiappraisal.org  โทรสาร 0.2295 1154  โทรศัพท์ 0.2295.3171 ต่อ 109

 

       รายชื่อสมาชิก
Member No. ชื่อ-นามสกุล Name
2562-1720   อริตดา อังศธรรมรัตน์   Aristada Angsathammarat
2562-1759   อรุณี การะเกตุ   Arunee Karaket
2556-789   อลงกฎ มโนรุ่งเรืองรัตน์   Alongkot Manorungruangrat
2549-016   อลงกต น้อยฤทธิ์   Alongkot Noirit
2550-362   อลัน เอ็ดเวิร์ด บอลตัน   Alan Edward Bolton
2562-1735   อวัสดา ช้างเพชร   Awasda Changpetch
2559-1095   อัครชัย เหรัญญิกานนท์   Akkarachai Haranyikanont
2556-777   อัครพงศ์ วิโรจน์เตชะ   Akarapong Virojtecha
2563-1789   อัครพัจน์ ตั้งตรงจิตร   Akkharaphat Tangtrongchitr
2551-418   อัครไพรัช กาญจนโกมลรัฐ   Akarapairat Karnchanakomolrat
2560-1273   อัครินทร์ พงษ์อริยโภคิน   Akkarin Pongariyapokin
2559-1188   อังคณา ทิพย์เลขา   Angkana Tiplekha
2561-1526   อังคณา อุทัยแสงชัย   Angkana Uthaisangchai
2556-829   อังคาร ดวงตาเวียง   Angkarn Duangtawiang
2551-482   อัจจิมา คล้ายหงษ์   Ajima Klaihong
2549-039   อัจฉรา ศรีอาจณรงค์   Atchara Sri-artnarong
2556-811   อัญชนะ ถวัลย์วิโรจน์   Anchana Thawanwiroj
2562-1683   อัญชนา แจ้งเกษตร   Anchana Chaengkaset
2551-431   อัญชนา อุดมผล   Unchana Udompol
2555-767   อัญชลี เกษมสุขธวัช   Anchalee Kasemsukthawat
2560-1260   อัญชลี ตันติวงษากิจ   Anchalee Tantivongsakij
2550-183  รศ. อัญชลี พิพัฒนเสริญ  Asst.Prof. Anchalee Phipatsern
2560-1261   อัฐพล มาร์ติน หงส์รัตนวิจิตร   Attapol Martin Hong
2561-1505   อัฐมา ชีวนิชพันธ์   Atthama Chiwanichaphan
2550-152   อัษฎางค์ เกาะสูงเนิน   Assadang Kaosoongnern
2562-1565   อัสนี ดีวกุล   Assanee Deewakul
2550-258   อากร บัวคล้าย   Akorn Buaklai
2562-1713   อาณดา ชัยเชิดชูวงศ์   Anada Chaicherdchuvong
2553-619   อาดัม คัมภิรานนท์   Adam Kampiranont
2561-1423   อาทร เตชะมงคลาภิวัฒน์   Arthorn Techamongkalapiwat
2550-205   อาทิตย์ โชตินุชิต   Arthit Jotinujit
2559-1201   อานนท์ บุญส่งประเสริฐ   Anont Boonsongprasert
2553-645   อานนท์ พลรักษา   Anon Ponraksa
2552-529   อานุภาพ ธารทอง   Arnupap Thanthong
2551-454   อาภรณ์ ชินวิทยาภรณ์   Arporn Chinwittayaporn
2562-1581   อาภาศรี พงศ์ไชยยง   Apasri Phongchaiyong
2555-745   อามีนี มุคบิล   Ameenee Mugbil
2561-1454   อายุพร นิติยานนท์   Ayuporn Nitiyanonda
2558-1059   อารดา วิรานุวัตร   Arada Wiranuwat
2559-1116   อารยา ทองใบ   Araya Thongbai
2552-555   อารยา อร่ามทวีทอง   Araya Aramthawethong
2550-221   อารักษ์ ละดาพรพิพัฒน์   Arak Ladapornpipat
2559-1104   อารีย์ กิตติสท้านไตรภพ   Aree Kittisathantripop
2551-388   อารียา ศาสตราพันธ์   Ariya Satrabhandhu
2560-1306   อารีรัตน์ ประมวญรัฐการ   Areerat Pramuanratthakarn
2554-713   อำนวย ศรีสุวรรณ   Amnauy Srisuwan
2550-294   อำนาจ ฟุ้งสาคร   Amnart Fungsakhorn
2551-494   อำพล ชูดอกพุฒ   Ampol Choodokput
2561-1472   อำไพ อติพรพาณิชย์   Ampai Atipornpanich
2549-071   อำไพพรรณ จันทร์เปล่ง   Ampaipan Janpleng
Area Trebs
 
10 ถ.นนทรี เขต.ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120 Tel.66.2295.3171 Fax. 66.2295 3994 Email: info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง: แผนที่