Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
ดูรายชื่อสมาชิกด้านล่างใบสมัครสมาชิกมูลนิธิ
สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ จากการสมัครเป็นสมาชิกมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย มีดังนี้:
  1. ได้รับหนังสือของมูลนิธิ รวมมูลค่า 300 บาท
  2. ได้รับวารสาร ThaiAppraisal มูลค่าปีละ 200 บาท (6ฉบับ) เป็นเวลา 1 ปี
  3. เข้าร่วมงานประชุมประจำปีของมูลนิธิโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
  4. เข้าเสวนาวิชาการรายเดือนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดอายุสมาชิก (1 ปี) ยกเว้นในการจัดนอกห้องประชุมมูลนิธิ ซึ่งจะเสียเฉพาะค่าสถานที่และเครื่องดื่ม เครื่องเคียง เช่น ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 400 บาท (ในขณะนี้) ทั้งนี้เอกสารประกอบการเสวนาและอื่น ๆ ไม่คิดค่าใช้จ่าย
  5. ได้รับส่วนลดพิเศษ 50% ในการซื้อหนังสือของมูลนิธิ

วันที่:      30/05/2560


ข้าพเจ้า:  ชื่อ-สกุล: 

 


แนบภาพถ่าย 90 x 100
(80 KB)

มีความประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกของมูลนิธิฯ โดยมีรายละเอียดเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาดังนี้:
1. ประวัติส่วนตัว:
ว/ด/ป เกิด: 
 สัญชาติ:  บัตรประชาชนเลขที่:
ที่อยู่ปัจจุบัน: 
โทรศัพท์:
 โทรสาร:  Email:
 
ที่ทำงาน:
โทรศัพท์:  โทรสาร: Email:
ประเภท:  
วิชาชีพ:
2. ประวัติการศึกษา:
ระดับ: ชื่อสถาบัน ปีที่จบ สาขาวิชา
ก่อนปริญญาตรี: 
ปริญญาตรี:
ปริญญาโท:
อื่นๆ:
3. ประวัติการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง:
ชื่อสถาบัน: หลักสูตร ปีที่จบ ระยะเวลา
4. ประวัติการทำงาน 5 ปีล่าสุด:
ปีศักราช: หน่วยงาน: ตำแหน่ง:
5. ผลงานทางวิชาชีพ:
1.
2.
6. ตำแหน่งทางสังคม:
1.
2.
ค่าสนับสนุน
ปีละ 1,000 บาท
รวมค่าบริจาค บาท จัดส่งโดย:
โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

 
- เลขที่บัญชี 048-2-23614-8
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธ.กสิกรไทย สาขาท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ หรือ

- เลขที่บัญชี 789-1-60224-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์
 
และโปรดส่งใบโอนเงิน ถึงคุณนงลักษณ์ จตุเทน โทรสาร 0.2295 1154 โทรศัพท์ 0.2295.3171 ต่อ 109      รายชื่อสมาชิก
Member No. ชื่อ-นามสกุล Name
2558/1015  คุณ ชนิดาภา โชคสว่างเนตร  Khun Chanidapa Choksawangnet
2550/126  คุณ ชนินทร์ บัวทอง  Khun Chanin Buathong
2555/757  คุณ ชนิษฐ์ภัค วิเชียรสินธุ์  Khun Chanitpak Vichiansin
2556/802  คุณ ชมพูนุท จัฎตุฑะษี  Khun Chompoonut Chuttuthasri
2554/717  คุณ ชยพล สุพรรณวิบูลย์  Khun Chayaphol Supanviboon
2553/651  คุณ ชยพล หรรรุ่งโรจน์  Khun Chayaphon Hunrungroj
2550/136  คุณ ชรัณ จินตานนท์  Khun Charun Jintanon
2549/026  คุณ ชรินรัตน์ เพ่งสวัสดิ์  Khun Charinrat Pengsawat
2558/1048  คุณ ชลธิดา เจียรสถาวงศ์  Khun Choltida Chearasathawong
2552/537  คุณ ชลวัลย์ ตรงจิตร  Khun Cholawan Trongjit
2553/640  คุณ ชลวิทย์ จิรประภากร  Khun Cholawit Jiraprapakorn
2553/667  คุณ ชวลิต ตั้งมิตรเจริญ  Khun Thanawat Sukakkanon
2557/877  คุณ ชวัล บุญประกอบศักดิ์  Khun Chawan Boonpragrobsak
2552/554  คุณ ชัชมาศ เหลืองศักดิ์ศรี  Khun Chatchamas Luengsaksri
2550/132  คุณ ชัชวาล ปลังกลาง  Khun Chatchawarn Plangklang
2549/043  คุณ ชัชวาล เฟื่องคอน  Khun Chatchawarn Fuangkorn
2549/047  คุณ ชัชวาล ห่านสุวรรณกูล  Khun Chatchawarn Hansuwankool
2549/042  คุณ ชัชสรัญ สีทา  Khun Chatsarun Sitha
2552/522  คุณ ชัพวิชญ์ กอมณี  Khun Chapphawit Kormani
2551/432  คุณ ชัยณรงค์ ศรีเฟืองฟุ้ง  Khun Chainarong Srifuengfang
2550/141  คุณ ชัยนรินท์ เกียรติพัฒนชัย  Khun Chainarin Kietpattanachai
2550/370  คุณ ชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ  Khun Chaiyaporn Nompitakcharoen
2553/646  คุณ ชัยพร ปัญญา  Khun Chaiyaporn Panya
2558/1008  ดร. ชัยยพล ตันติภูรินิตย์  Khun chaiyapon Tundhiphurinidtr
2554/719  คุณ ชัยรัตน์ แสงทอง  Khun Chairat Sangtong
2549/072  คุณ ชัยวิช อัศวลาภ  Khun Chaivich Atsawalap
2551/475  คุณ ชัยสิทธิ์ รัตนเกียรติชัย  Khun Chaisit Rattanakiatchai
2556/851  คุณ ชัยสิทธิ์ เอกสิทธิพงษ์  Khun Chaisit Eaksittipong
2555/743  คุณ ชาญชัย เนื่องนิยม  Khun Chanchai Nuangjamnong
2556/847  คุณ ชาญชัย เล็กอุทัย  Khun Chanchai Lekuthai
2550/175  คุณ ชาญณรงค์ บุริสตระกูล  Khun Channarong Buristrakul
2550/338  คุณ ชาญภาสกร ดั่นคุณะกุล  Khun Charnpasakorn Dunkunakul
2550/144  คุณ ชาริติ สุภาคำ  Khun Chariti Supakam
2557/856  คุณ ชินโชติ กานต์ปุระ  Khun Shinchote Karntapura
2553/642  คุณ ชิราวุธ บุญญาณการณ์  Khun Chirawut Boonyanakarn
2553/616  คุณ ชุติมา สินไชยรัตนากุล  Khun chutima sinchairatanakul
2557/963  ดร. ชุติมาพร หมอนใหญ่  Khun Chutimaporn Mornyai
2557/980  คุณ ชูเกียรติ พันธุ์ยิ่งยก  Khun Chukiat Panyingyok
2549/059  คุณ ชูชาติ มูลแวง  Khun Choochart Moonwaeng
2550/352  คุณ เชาวลี จ้อยสองสี  Khun Chaowalee Joysangsri
2557/955  คุณ โชคชัย เที่ยงสุรินทร์  Khun Jokjai Tiengsurin
2551/406  คุณ โชติกร ปัญจทรัพย์  Khun Chotikorn Panchasarp
2553/626  คุณ โชติกา บุญยานุเคราะห์  Khun Chotika Boonyanukhroh
2550/182  คุณ โชติช่วง รติธรรมกุล  Khun Chotichoung Ratitamkul
2550/252  คุณ ไชยวุฑฒ์ สมานพันธ์  Khun chaiyawut Smanphan
2557/978  คุณ ไชโย เหล่าอภิรัตน์  Khun Chaiyo Sao-Aphiratna
2550/371  คุณ ซวง ชัยสุโรจน์  Khun Suang Chaisurote
2557/916  คุณ ฐวัสส์ คงสินพีรบูรณ์  Khun Thawat Kongsinpeeraboon
2558/1001  คุณ ฐานิตา จันทกิจ  Khun Thanita Jantakij
2557/936  คุณ ฐานิพรณ์ สิทธิโชคสุขสกุล  Khun Thaniporn Sittichokesuksakul
Area Trebs
 
10 ถ.นนทรี เขต.ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120 Tel.66.2295.3171 Fax. 66.2295 3994 Email: info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง: แผนที่