Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผลตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
ดูรายชื่อสมาชิกด้านล่างใบสมัครสมาชิกมูลนิธิ
สมัครสมาชิกมูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย
ปีละ 1,000 บาทเท่านั้น สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ จากการสมัครเป็นสมาชิก มีดังนี้:
  1. เข้าเสวนาวิชาการรายเดือนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดอายุสมาชิก (1 ปี) ยกเว้นในการจัดนอกห้องประชุมมูลนิธิ ซึ่งจะเสียเฉพาะค่าสถานที่และเครื่องดื่ม เครื่องเคียง
  2. ดาวน์โหลดเอกสารเสวนารายเดือนย้อนหลังได้ คลิกดาวน์โหลด
  3. ได้รับวารสาร ThaiAppraisal (6ฉบับ) เป็นเวลา 1 ปี คลิกดาวน์โหลด
  4. เข้าร่วมงานประชุมประจำปีของมูลนิธิโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
  5. ได้รับส่วนลดพิเศษ 50% ในการซื้อหนังสือของมูลนิธิ
โปรดแนบรูปของท่าน หรือสะดวกส่งภายหลังมาที่ เพิ่มเพื่อน Line คลิก หรืออีเมล์: info@thaiappraisal.org

วันที่:      18/04/2567


ข้าพเจ้า:  ชื่อ-สกุล: 
มีความประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกของมูลนิธิฯ โดยมีรายละเอียดเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาดังนี้:
1. ประวัติส่วนตัว:
ว/ด/ป เกิด: 
 สัญชาติ:
ที่อยู่ปัจจุบัน: 
โทรศัพท์:
 Email:  
Line ID(ถัามี):
 FB(ถัามี):  
   
หน่วยงาน/บริษัท:
ที่อยู่:
โทรศัพท์:
 Email:  
Line ID(ถัามี):
 FB(ถัามี):  
ประเภท:  
วิชาชีพ:
2. ประวัติการศึกษา:
ระดับ: ชื่อสถาบัน ปีที่จบ สาขาวิชา
ก่อนปริญญาตรี: 
ปริญญาตรี:
ปริญญาโท:
อื่นๆ:
3. ตำแหน่งทางสังคม:
1.
2.
แนบสลิปโอนเงิน:
ยืนยัน: 2105 => กรุณากรอก: (*ป้องกันโปรแกรมอัตโนมัติ)
ค่าสนับสนุน
ปีละ 1,000 บาท
จัดส่งโดย:
โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย


- เลขที่บัญชี 789-1-60224-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์
 
และโปรดส่งใบโอนเงิน ถึงคุณนงลักษณ์ จตุเทน
เพิ่มเพื่อน Line คลิก E-mail: info@thaiappraisal.org  โทรสาร 0.2295 1154  โทรศัพท์ 0.2295.3171 ต่อ 109

 

 



      รายชื่อสมาชิก
Member No. ชื่อ-นามสกุล
2550-357  จันทนา ท่วมสุข
2563-1861  จันทรา สังข์คำ
2555-758  จันทราทิพย์ พานาดา
2552-574  จันทร์ทร จะแจ้ง
2563-1850  จันทร์เพ็ญ แตงอ่อน
2562-1730  จามรีรัตน์ วงษ์ดารา
2550-295  จารุชา พนาสถิต
2560-1346  จารุณี วัฒนะ
2561-1414  จารุวรรณ นราศรี
2557-899  จาไอยดาภาข์ ฉัตรไพศาลกุล
2550-163  จำนงค์ บัวไขย
2565-1998  จิณณ์ณณัช ฉัฐนันท์ภัคดี
2562-1662  จิตติมา ศรีสุข
2564-1935  จิตติวัฒน์ สุประสงค์สิน
2561-1518  จิตรลดา หวังสวาสดิ์
2550-270  จิตรา รู้กิจการพานิช
2562-1747  จิตราพร วัฒนกุล
2551-458  จินตนา จันทร์สังสรรค์
2562-1690  จินตนา นพนรากุล
2565-1978  จินตนา วงศ์นาม
2562-1687  จินต์มุกดา พิพัฒน์สุธา
2560-1285  จิรนันท์ ไกรลาศโอฬาร
2563-1814  จิรพงศ์ อัครวงษ์
2561-1483  จิรภัทร พรมภักดี
2562-1741  จิรลักษณ์ ปัญจวงศ์โรจน์
2565-1989  จิรวัฒน์ นทีบูร
2561-1437  จิรัฎฐ์ กาทอง
2554-684  จิราพร ชัยพรวดี
2558-1058  จิราพร แตงเพ็ชร
2567-2138  จิโรจน์ วัฒนากร
2556-783  จีรพรรณ คงเคารพธรรม
2566-2046  จุฑาทิพย์ ลิ้มพงษ์ประเสริฐ
2566-2068  จุฑามณี บุญยะฤทธิ์
2560-1254  จุฑารัตน์ ชุ่มชื่น ช้างพงษ์
2562-1532  จุฑารัตน์ ฐานิตย์สรกุล
2565-2015  จุฑาลักษณ์ อเนกวัฒนกูลชัย
2562-1628  จุมพฎ อิงค์รัตนกุล
2561-1470  จุมพล ดำริพาณิชย์
2560-1344  จุรีพร จำเริญ
2559-1214  จุรีรัตน์ บรรเริงเสนาะ
2563-1872  จุฬาลักษณ์ บุญสอน
2550-331  ฉัตรชบา บุญขาว
2562-1598  ช.ปวินท์ เพ็ชญไพศิษฏ์
2559-1155  ชญาณุช อนันตโชติ
2558-1006  ชฎาพร ธนเศรษฐวัฒน์
2565-1984  ชฎาภรณ์ สิงห์ลอยลม
2567-2101  ชณรรนฐพร ชัยวันทนาวัฒน์
2565-1993  ชณัฐ กาญจนะ
2562-1737  ชณิดาภา ภาสฐาชณันท์
2559-1135  ชณิตร์นันท์ บุณยโพธิกุล
Area Trebs
 
10 ถ.นนทรี เขต.ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120 Tel.66.2295.3171 Fax. 66.2295 3994 Email: info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง: แผนที่