Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
ดูรายชื่อสมาชิกด้านล่างใบสมัครสมาชิกมูลนิธิ
สมัครสมาชิกมูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย
ปีละ 1,000 บาทเท่านั้น สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ จากการสมัครเป็นสมาชิก มีดังนี้:
  1. ได้รับวารสาร ThaiAppraisal มูลค่าปีละ 200 บาท (6ฉบับ) เป็นเวลา 1 ปี
  2. เข้าร่วมงานประชุมประจำปีของมูลนิธิโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
  3. เข้าเสวนาวิชาการรายเดือนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดอายุสมาชิก (1 ปี) ยกเว้นในการจัดนอกห้องประชุมมูลนิธิ ซึ่งจะเสียเฉพาะค่าสถานที่และเครื่องดื่ม เครื่องเคียง เช่น ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 450 บาท (ในขณะนี้) ทั้งนี้เอกสารประกอบการเสวนาและอื่น ๆ ไม่คิดค่าใช้จ่าย
  4. ได้รับส่วนลดพิเศษ 50% ในการซื้อหนังสือของมูลนิธิ
  5. ได้รับใบรับรองการเป็นสมาชิก และบัตรสมาชิก คลิกดาวน์โหลด
  6. ท่านสมาชิกสามารถนำโลโก้ไปใช้ทำนามบัตรได้ คลิกดาวน์โหลด
โปรดแนบรูปของท่าน หรือสะดวกส่งภายหลังมาที่ อีเมล์: info@thaiappraisal.org

วันที่:      16/12/2562


ข้าพเจ้า:  ชื่อ-สกุล: 
มีความประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกของมูลนิธิฯ โดยมีรายละเอียดเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาดังนี้:
1. ประวัติส่วนตัว:
ว/ด/ป เกิด: 
 สัญชาติ:
บัตรประชาชนเลขที่:
ที่อยู่ปัจจุบัน: 
โทรศัพท์:
 โทรสาร:  
Email:
   
หน่วยงาน/บริษัท:
ที่อยู่:
โทรศัพท์:
 โทรสาร:  
Email:
ประเภท:  
วิชาชีพ:
2. ประวัติการศึกษา:
ระดับ: ชื่อสถาบัน ปีที่จบ สาขาวิชา
ก่อนปริญญาตรี: 
ปริญญาตรี:
ปริญญาโท:
อื่นๆ:
3. ประวัติการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง:
ชื่อสถาบัน: หลักสูตร ปีที่จบ ระยะเวลา
4. ประวัติการทำงาน 5 ปีล่าสุด:
ปีศักราช: หน่วยงาน: ตำแหน่ง:
5. ผลงานทางวิชาชีพ:
1.
2.
6. ตำแหน่งทางสังคม:
1.
2.
ยืนยัน: 3100 => กรุณากรอก: (*ป้องกันโปรแกรมอัตโนมัติ)
ค่าสนับสนุน
ปีละ 1,000 บาท
รวมค่าบริจาค บาท จัดส่งโดย:
โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

 
- เลขที่บัญชี 048-2-23614-8
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธ.กสิกรไทย สาขาท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ หรือ

- เลขที่บัญชี 789-1-60224-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์
 
และโปรดส่งใบโอนเงิน ถึงคุณนงลักษณ์ จตุเทน
E-mail: info@thaiappraisal.org  โทรสาร 0.2295 1154  โทรศัพท์ 0.2295.3171 ต่อ 109

 

       รายชื่อสมาชิก
Member No. ชื่อ-นามสกุล Name
2560-1365  คุณ สมชาย ฤชาจิรกิจ  Khun Somchai Ruechajirakit
2550-171  คุณ สมชาย วงศ์ไชยบูรณ์  Khun Somchai Wongchaiboon
2551-481  คุณ สมชาย ศิริวิชยกุล  Khun Somchai Siriwichayakul
2557-975  คุณ สมชาย สมกุศล  Khun Somchai Somkusol
2551-486  คุณ สมชาย อุฤทธิ์  Khun Somchai Urit
2549-021  คุณ สมเชษฐ์ ชมดอน  Khun Somchet Chomdorn
2552-602  นพ. สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม  Dr. Somchao Tanthathoedtham
2552-531  คุณ สมโชค บุญมี  Khun Somchok Bunmee
2552-536  คุณ สมดี ตระหง่านไพบูลย์  Khun Somdee Tra-nganpaiboon
2556-838  คุณ สมนึก ทองเจริญชัย  Khun Somnuk Thongcharoenchai
2560-1376  คุณ สมบัติ กิตติโภคิรัตน์  Khun Sombat Kittipokiratana
2549-011  คุณ สมบูรณ์ อนุวัตตระกูล  Khun Somboon Anuwattrakool
2556-787  คุณ สมประสงค์ เณรทอง  Khun Somprasong Nentong
2557-930  ดร. สมประสงค์ สัตยมัลลี  Dr. Somprasong Sattayamalee
2550-193  คุณ สมพร ธีระสรรพวิทยา  Khun Somporn Theerasapwittaya
2557-855  คุณ สมพร พรสมบุญดี  Khun Somporn Pornsomboondee
2550-326  คุณ สมพล บุญโญภาส  Khun Sompon Boonyopas
2562-1588  คุณ สมพล วรวุฒิยานนท์  Khun Somphon Vorravutthiyanon
2552-519  คุณ สมพล เหลืองอรุณ  Khun Sompol Laungaroon
2551-491  คุณ สมพิศ สุวรรณภารต  Khun Sompis Suwanparata
2560-1351  คุณ สมภพ คงวรรณ  Khun Sompop Kongwan
2556-796  คุณ สมภพ ศรีทอง  Khun Somphop Srithong
2558-991  คุณ สมยศ เลิศลำยอง  Khun Somyos Lertlumyong
2555-762  คุณ สมยศ โสภณพงษ์  Khun Somyos Soponpong
2551-412  คุณ สมรวล วิทูรปกรณ์  Khun Somrual Vitoorapakorn
2559-1161  คุณ สมฤดี ธรรมวรรธนะ  Khun Somrudee Tammawattana
2550-262  คุณ สมศรี เกียรติธีรรัตน์  Khun Somsri Kiatteerarat
2562-1587  คุณ สมศักดิ์ เจรียงประเสริฐ  Khun Somsak Jariengprasert
2552-591  คุณ สมศักดิ์ ศิริผลชีวิน  Khun Somsak Siripolcheewin
2550-256  คุณ สมส่วน เบ้าพูนทอง  Khun Somsuon Boupoonthong
2550-180  คุณ สมสุข เสรีดีเลิศ  Khun Somsook Sareedeelerd
2550-248  คุณ สมหมาย โต๊ะชื่นดี  Khun Sommai Tochuendee
2549-057  คุณ สมหมาย พรโชคชัย  Khun Sommai Pornchokchai
2550-292  คุณ สมหมาย แย้มยศ  Khun Sommai Yamyos
2558-1032  คุณ สมะนันท์ ผลสมบูรณ์โชค  Khun Samanun Polsomboonchol
2559-1228  คุณ สมาน ทาโคตร  Khun Saman Takot
2559-1191  คุณ สมาน ศรีเจริญ  Khun Samarn Srijaroen
2549-076  คุณ สมาพร ฝากามน  Khun Samaporn Fakamon
2558-990  คุณ สยาม บางกุลธรรม  Khun Siam Bangkulthum
2554-668  คุณ สรรพัชญ์ พุ่มเล็ก  Khun Sunpuch Pumlek
2562-1548  คุณ สรารี โชติกนันท์  Khun Sararee Chotiganan
2550-303  คุณ สราวุธ คำบุญเรือง  Khun Sarawut Khamboonruang
2550-244  คุณ สราวุธ มีคุณสมบัติ  Khun Sarawut Meekunnasombat
2562-1547  คุณ สรินทร์ลดา ตันติสุข  Khun Sarinlada Tantisuk
2554-692  คุณ สรินรัตน์ กฤษศิริธนานันท์  Khun Sarinrat Kritsirithananan
2551-433  คุณ สรีระเพ็ญ โอทกานนท์  Khun Sareerapen Othakanon
2550-210  คุณ สวรส นำวงษ์สำราญ  Khun Sawaros Namwongsamran
2552-530  คุณ สว่าง ไทยศรีวงศ์  Khun Sawang Thaisriwangse
2560-1318  คุณ สว่าง เลิศถิรสุนทร  Khun Sawang lertthirasunthorn
2550-279  คุณ สวาท ธีระรัตนนุกูล  Khun Sawat Teerarattananukool
Area Trebs
 
10 ถ.นนทรี เขต.ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120 Tel.66.2295.3171 Fax. 66.2295 3994 Email: info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง: แผนที่