Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
ดูรายชื่อสมาชิกด้านล่างใบสมัครสมาชิกมูลนิธิ
สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ จากการสมัครเป็นสมาชิกมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย มีดังนี้:
  1. ได้รับหนังสือของมูลนิธิ รวมมูลค่า 300 บาท
  2. ได้รับวารสาร ThaiAppraisal มูลค่าปีละ 200 บาท (6ฉบับ) เป็นเวลา 1 ปี
  3. เข้าร่วมงานประชุมประจำปีของมูลนิธิโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
  4. เข้าเสวนาวิชาการรายเดือนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดอายุสมาชิก (1 ปี) ยกเว้นในการจัดนอกห้องประชุมมูลนิธิ ซึ่งจะเสียเฉพาะค่าสถานที่และเครื่องดื่ม เครื่องเคียง เช่น ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 400 บาท (ในขณะนี้) ทั้งนี้เอกสารประกอบการเสวนาและอื่น ๆ ไม่คิดค่าใช้จ่าย
  5. ได้รับส่วนลดพิเศษ 50% ในการซื้อหนังสือของมูลนิธิ

วันที่:      30/05/2560


ข้าพเจ้า:  ชื่อ-สกุล: 

 


แนบภาพถ่าย 90 x 100
(80 KB)

มีความประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกของมูลนิธิฯ โดยมีรายละเอียดเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาดังนี้:
1. ประวัติส่วนตัว:
ว/ด/ป เกิด: 
 สัญชาติ:  บัตรประชาชนเลขที่:
ที่อยู่ปัจจุบัน: 
โทรศัพท์:
 โทรสาร:  Email:
 
ที่ทำงาน:
โทรศัพท์:  โทรสาร: Email:
ประเภท:  
วิชาชีพ:
2. ประวัติการศึกษา:
ระดับ: ชื่อสถาบัน ปีที่จบ สาขาวิชา
ก่อนปริญญาตรี: 
ปริญญาตรี:
ปริญญาโท:
อื่นๆ:
3. ประวัติการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง:
ชื่อสถาบัน: หลักสูตร ปีที่จบ ระยะเวลา
4. ประวัติการทำงาน 5 ปีล่าสุด:
ปีศักราช: หน่วยงาน: ตำแหน่ง:
5. ผลงานทางวิชาชีพ:
1.
2.
6. ตำแหน่งทางสังคม:
1.
2.
ค่าสนับสนุน
ปีละ 1,000 บาท
รวมค่าบริจาค บาท จัดส่งโดย:
โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

 
- เลขที่บัญชี 048-2-23614-8
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธ.กสิกรไทย สาขาท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ หรือ

- เลขที่บัญชี 789-1-60224-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์
 
และโปรดส่งใบโอนเงิน ถึงคุณนงลักษณ์ จตุเทน โทรสาร 0.2295 1154 โทรศัพท์ 0.2295.3171 ต่อ 109      รายชื่อสมาชิก
Member No. ชื่อ-นามสกุล Name
2556/829  คุณ อังคาร ดวงตาเวียง  Khun Angkarn Duangtawiang
2551/482  คุณ อัจจิมา คล้ายหงษ์  Khun Ajima Klaihong
2549/039  คุณ อัจฉรา ศรีอาจณรงค์  Khun Atchara Sri-artnarong
2556/811  คุณ อัญชนะ ถวัลย์วิโรจน์  Khun Anchana Thawanwiroj
2551/431  คุณ อัญชนา อุดมผล  Khun Unchana Udompol
2555/767  คุณ อัญชลี เกษมสุขธวัช  Khun Anchalee Kasemsukthawat
2550/183  รศ. อัญชลี พิพัฒนเสริญ  Asst.Prof. Anchalee Phipatsern
2550/152  คุณ อัษฎางค์ เกาะสูงเนิน  Khun Assadang Kaosoongnern
2550/258  คุณ อากร บัวคล้าย  Khun Akorn Buaklai
2553/619  คุณ อาดัม คัมภิรานนท์  Khun Adam Kampiranont
2550/205  คุณ อาทิตย์ โชตินุชิต  Khun Arthit Jotinujit
2553/645  คุณ อานนท์ พลรักษา  Khun Anon Ponraksa
2552/529  คุณ อานุภาพ ธารทอง  Khun Arnupap Thanthong
2551/454  คุณ อาภรณ์ ชินวิทยาภรณ์  Khun Arporn Chinwittayaporn
2555/745  คุณ อามีนี มุคบิล  Khun Ameenee Mugbil
2558/1059  คุณ อารดา วิรานุวัตร  Khun Arada Wiranuwat
2559/1116  คุณ อารยา ทองใบ  Khun Araya Thongbai
2552/555  คุณ อารยา อร่ามทวีทอง  Khun Araya Aramthawethong
2550/221  คุณ อารักษ์ ละดาพรพิพัฒน์  Khun Arak Ladapornpipat
2559/1104  คุณ อารีย์ กิตติสท้านไตรภพ  Khun Aree Kittisathantripop
2551/388  คุณ อารียา ศาสตราพันธ์  Khun Ariya Satrabhandhu
2554/713  คุณ อำนวย ศรีสุวรรณ  Khun Amnauy Srisuwan
2550/294  คุณ อำนาจ ฟุ้งสาคร  Khun Amnart Fungsakhorn
2551/494  คุณ อำพล ชูดอกพุฒ  Khun Ampol Choodokput
2549/071  คุณ อำไพพรรณ จันทร์เปล่ง  Khun Ampaipan Janpleng
2559/1105  คุณ อิชยา เชียววิริยะกุล  Khun Ishaya Shewwiriyakul
2551/488  คุณ อิทธิรัฐ พัชรภิญโญพงศ์  Khun Itthirat Patcharapinyopong
2556/825  คุณ อิริยา โชว์วิวัฒนา  Khun Iriya Chowiwattana
2558/993  คุณ อุดมศักดิ์ ตั้งอมรศิริ  Khun Udomsak Tangvmonsiri
2550/259  คุณ อุบลวรรณ ฉันทวิบูลชัย  Khun Ubonwan Chantawiboonchai
2552/543  คุณ อุไรวรรณ จินตวร  Khun Uraiwan Jintavorn
2555/765  คุณ อุษณีษ์ สิงคาลวณิช  Khun Usanee Singalavanija
2552/562  คุณ เอกชัย ประวัง  Khun Ekkachai Prawang
2557/883  คุณ เอกชัย ภักดีเมฆานนท์  Khun Ekachai Pukdeemakanon
2552/584  คุณ เอกราช ตั้งสุขเกษมสันติ์  Khun Ekkarateh Tangsukkasemsan
2552/592  คุณ เอกราช สังข์เถื่อน  Khun Ekarach Sangthuan
2550/337  คุณ เอกวิน สาธิตกิจ  Khun Ekawin Satitkit
2556/823  คุณ เอกวุฑฒิ์ ผลเพิ่ม  Khun Ekawut Polperm
2550/368  คุณ เอกศิษฐ์ บูรฉัตรหิรัณย์  Khun Ekkasit Burachathirun
2552/512  คุณ เอกสิทธ์ เรืองรัตน์  Khun Ekasit Ruangrat
2550/181  พ.ท. เอกสิทธิ์ ตรีวัฒน์สุวรรณ  lieutenant colonel Ekasith Treewatsuwan
2556/771  คุณ เอกสิทธิ์ วิชญางกูร  Khun Eaksit Witchayangkur
2550/319  คุณ เอม อัศวโกวิท  Khun Aem Assawakowit
2550/257  คุณ โอภาส ถิรปัญญาเลิศ  Khun Opas Thirapanyalert
2555/756  คุณ โอภาส วณิชย์กิจไพศาล  Khun Opas Vanichkitpisal
2549/008  คุณ โอฬาร จิตรสวัสดิ์  Khun Oran Chitsawat
2556/827  ดร. โอฬาร โชว์วิวัฒนา  Khun Olarn Chowiwattana
Area Trebs
 
10 ถ.นนทรี เขต.ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120 Tel.66.2295.3171 Fax. 66.2295 3994 Email: info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง: แผนที่