Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
ดูรายชื่อสมาชิกด้านล่างใบสมัครสมาชิกมูลนิธิ
สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ จากการสมัครเป็นสมาชิกมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย มีดังนี้:
  1. ได้รับหนังสือของมูลนิธิ รวมมูลค่า 300 บาท
  2. ได้รับวารสาร ThaiAppraisal มูลค่าปีละ 200 บาท (6ฉบับ) เป็นเวลา 1 ปี
  3. เข้าร่วมงานประชุมประจำปีของมูลนิธิโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
  4. เข้าเสวนาวิชาการรายเดือนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดอายุสมาชิก (1 ปี) ยกเว้นในการจัดนอกห้องประชุมมูลนิธิ ซึ่งจะเสียเฉพาะค่าสถานที่และเครื่องดื่ม เครื่องเคียง เช่น ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 400 บาท (ในขณะนี้) ทั้งนี้เอกสารประกอบการเสวนาและอื่น ๆ ไม่คิดค่าใช้จ่าย
  5. ได้รับส่วนลดพิเศษ 50% ในการซื้อหนังสือของมูลนิธิ

วันที่:      30/05/2560


ข้าพเจ้า:  ชื่อ-สกุล: 

 


แนบภาพถ่าย 90 x 100
(80 KB)

มีความประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกของมูลนิธิฯ โดยมีรายละเอียดเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาดังนี้:
1. ประวัติส่วนตัว:
ว/ด/ป เกิด: 
 สัญชาติ:  บัตรประชาชนเลขที่:
ที่อยู่ปัจจุบัน: 
โทรศัพท์:
 โทรสาร:  Email:
 
ที่ทำงาน:
โทรศัพท์:  โทรสาร: Email:
ประเภท:  
วิชาชีพ:
2. ประวัติการศึกษา:
ระดับ: ชื่อสถาบัน ปีที่จบ สาขาวิชา
ก่อนปริญญาตรี: 
ปริญญาตรี:
ปริญญาโท:
อื่นๆ:
3. ประวัติการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง:
ชื่อสถาบัน: หลักสูตร ปีที่จบ ระยะเวลา
4. ประวัติการทำงาน 5 ปีล่าสุด:
ปีศักราช: หน่วยงาน: ตำแหน่ง:
5. ผลงานทางวิชาชีพ:
1.
2.
6. ตำแหน่งทางสังคม:
1.
2.
ค่าสนับสนุน
ปีละ 1,000 บาท
รวมค่าบริจาค บาท จัดส่งโดย:
โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

 
- เลขที่บัญชี 048-2-23614-8
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธ.กสิกรไทย สาขาท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ หรือ

- เลขที่บัญชี 789-1-60224-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์
 
และโปรดส่งใบโอนเงิน ถึงคุณนงลักษณ์ จตุเทน โทรสาร 0.2295 1154 โทรศัพท์ 0.2295.3171 ต่อ 109      รายชื่อสมาชิก
Member No. ชื่อ-นามสกุล Name
2550/347  คุณ จันทร์จิรา สถิตย์เสมากุล  Khun Janjira Satitsemakul
2552/574  คุณ จันทร์ทร จะแจ้ง  Khun Janthorn Jajang
2555/758  คุณ จันทราทิพย์ พานาดา  Khun Jantratip Panada
2550/090  คุณ จันทิมา จะแจ้ง  Khun Jantima Jajang
2551/485  คุณ จันทิมา พัฒทางกูร  Khun Jantima Pattatanggoon
2552/576  คุณ จันทิรา สระทองเขียว  Khun Jantira Srathongkiew
2549/022  คุณ จามร ทรงสวัสดิ์วงศ์  Khun Jamorn Chongsawat
2549/074  คุณ จารีลักษณ์ แก้วกำพล  Khun Jareelak Kaewkampol
2550/094  คุณ จารึก สวัสดี  Khun Jaruk Sawasdee
2550/295  คุณ จารุชา พนาสถิต  Khun Jarucha Panasatit
2550/102  คุณ จารุณี กิตติสุภาพ  Khun Jarunee Kittisupap
2551/450  คุณ จารุวรรณ เบ็นหะซัน  Khun Charuwan Benhasun
2557/899  คุณ จาไอยดาภาข์ ฉัตรไพศาลกุล  Khun Jaaiyadapar Chatpaisankun
2550/163  คุณ จำนง บัวไขย  Khun Chumnong Buakai
2550/274  คุณ จำรัส อรียวิวัฒน์  Khun Jamras Areeyawiwat
2551/496  คุณ จิดาภา สุดสงวน  Khun Jidapa Sutsanguan
2550/128  คุณ จิตกร คามวัลย์  Khun Chittakron Kamvan
2551/446  คุณ จิตติพงษ์ ธนเดโชพล  Khun Jittipong Thanadechopol
2550/138  คุณ จิตติมา ตั้งศักดิ์เจริญสุข  Khun Jittima Tangsakcharoensuk
2550/270  รศ.ดร. จิตรา รู้กิจการพานิช  Assoc.Prof. Jittra Rukijkanpanich, D.Eng
2551/458  ผศ. จินตนา จันทร์สังสรรค์  Asst.Prof. chintana chanrangsan
2549/051  คุณ จินตนา ประมะลิ  Khun Jintana Pramali
2554/684  คุณ จิราพร ชัยพรวดี  Khun Jiraporn Chaipornvadee
2558/1058  คุณ จิราพร แตงเพ็ชร  Khun Jiraporn Tangpech
2556/783  คุณ จีรพรรณ คงเคารพธรรม  Khun Jeerapan Kongkaoroptham
2550/095  คุณ จีรศักดิ์ ควรเรียน  Khun Jeerasak Kounrien
2552/615  คุณ จีระเดช ดิสกะประกาย  Khun Jiradech Diskaprakai
2551/480  คุณ จุฑามาศ สมบุณยะวิโรจน์  Khun Juthamas Sombunyawirot
2550/282  คุณ จุฑามาส บุณยวานิชกุล  Khun Juthamas Bunyawanichkul
2549/087  คุณ จุมพล ดำริพาณิชย์  Khun Jumpol Damripanich
2559/1115  คุณ เจต สกุลจิตจินดา  Khun Jate Sakuljitjinda
2550/100  คุณ เจริญพร ฤทธิ์เนติกุล  Khun Charoenporn Ritnetikul
2550/091  คุณ เจษฎา กันธาทอง  Khun Jessada Kanthathong
2557/929  คุณ เจษฎา สิงหวิริยะ  Khun Jetsada Singwiriya
2549/054  คุณ เจิม ตรงนิตย์  Khun Jerm Trongnit
2550/331  คุณ ฉัตรชบา บุญขาว  Khun Chatchaba Boonkao
2559/1137  คุณ ฉัตร์รวี จิรโชติพงศ์สุข  Khun Chatrawee Jirachotepongsuk
2552/561  คุณ เฉลิมชัย แซ่ดั่น  Khun Chalermchai Saedun
2550/293  คุณ เฉลิมศักดิ์ ปาณศรี  Khun Chalermsak Parnsri
2559/1155  คุณ ชญาณุช อนันตโชติ  Khun Chayanuch Anantachote
2549/079  คุณ ชญานิษฐ์ ติณชาติกาญจน์  Khun Chayanit Thinnachartkarn
2558/1006  คุณ ชฎาพร ธนเศรษฐวัฒน์  Khun Chadaporn Thanasetthawatana
2559/1135  คุณ ชณิตร์นันท์ บุณยโพธิกุล  Khun Chanitnan Bunyapothikul
2550/186  คุณ ชนกนันท์ มงคลชัยประทีป  Khun Chanoknun Mongkolchaiprateep
2550/372  คุณ ชนนนท์ กอพัฒนชีรวุฒิ  Khun Chananon Korpattanacheerawut
2550/129  คุณ ชนมาศ สิงห์โตเกษม  Khun Chonnamas Singtokasem
2549/077  คุณ ชนัญดา นวลละออง  Khun Chanunda Nounla-ong
2559/1126  คุณ ชนากานต์ วรรธอนันตชัย  Khun Chanagarn Watananta
2553/652  คุณ ชนาคัลภ์ พันธ์หว้า  Khun Shanaclun Punwa
2553/641  คุณ ชนิดา วงษ์ช่างหล่อ  Khun Chanida Wongchanglor
Area Trebs
 
10 ถ.นนทรี เขต.ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120 Tel.66.2295.3171 Fax. 66.2295 3994 Email: info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง: แผนที่