Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผลตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
ดูรายชื่อสมาชิกด้านล่างใบสมัครสมาชิกมูลนิธิ
สมัครสมาชิกมูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย
ปีละ 1,000 บาทเท่านั้น สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ จากการสมัครเป็นสมาชิก มีดังนี้:
  1. เข้าเสวนาวิชาการรายเดือนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดอายุสมาชิก (1 ปี) ยกเว้นในการจัดนอกห้องประชุมมูลนิธิ ซึ่งจะเสียเฉพาะค่าสถานที่และเครื่องดื่ม เครื่องเคียง
  2. ดาวน์โหลดเอกสารเสวนารายเดือนย้อนหลังได้ คลิกดาวน์โหลด
  3. ได้รับวารสาร ThaiAppraisal (6ฉบับ) เป็นเวลา 1 ปี คลิกดาวน์โหลด
  4. เข้าร่วมงานประชุมประจำปีของมูลนิธิโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
  5. ได้รับส่วนลดพิเศษ 50% ในการซื้อหนังสือของมูลนิธิ
โปรดแนบรูปของท่าน หรือสะดวกส่งภายหลังมาที่ เพิ่มเพื่อน Line คลิก หรืออีเมล์: info@thaiappraisal.org

วันที่:      18/04/2567


ข้าพเจ้า:  ชื่อ-สกุล: 
มีความประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกของมูลนิธิฯ โดยมีรายละเอียดเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาดังนี้:
1. ประวัติส่วนตัว:
ว/ด/ป เกิด: 
 สัญชาติ:
ที่อยู่ปัจจุบัน: 
โทรศัพท์:
 Email:  
Line ID(ถัามี):
 FB(ถัามี):  
   
หน่วยงาน/บริษัท:
ที่อยู่:
โทรศัพท์:
 Email:  
Line ID(ถัามี):
 FB(ถัามี):  
ประเภท:  
วิชาชีพ:
2. ประวัติการศึกษา:
ระดับ: ชื่อสถาบัน ปีที่จบ สาขาวิชา
ก่อนปริญญาตรี: 
ปริญญาตรี:
ปริญญาโท:
อื่นๆ:
3. ตำแหน่งทางสังคม:
1.
2.
แนบสลิปโอนเงิน:
ยืนยัน: 2924 => กรุณากรอก: (*ป้องกันโปรแกรมอัตโนมัติ)
ค่าสนับสนุน
ปีละ 1,000 บาท
จัดส่งโดย:
โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย


- เลขที่บัญชี 789-1-60224-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์
 
และโปรดส่งใบโอนเงิน ถึงคุณนงลักษณ์ จตุเทน
เพิ่มเพื่อน Line คลิก E-mail: info@thaiappraisal.org  โทรสาร 0.2295 1154  โทรศัพท์ 0.2295.3171 ต่อ 109

 

       รายชื่อสมาชิก
Member No. ชื่อ-นามสกุล
2564-1912  กฤษณ สุจริตพงศ์
2560-1320  กฤษณ ไทยดำรงค์
2550-369  กฤษณนันท์ นันจรูญ
2561-1525  กฤษณพน พงศาวกุล
2561-1482  กฤษดา สกุลลีลากร
2557-965  กวินพัทธ์ วราโรจน์ภัคสกุล
2551-483  กวีพจน์ วรยิ่งยง
2559-1145  กษมา เอี่ยมสอาด
2563-1793  กษิกาญ ชุณหมณี
2564-1941  กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์
2563-1821  กะรัต ปกรณ์ศิริกุล
2564-1939  กัญญมน ณ สงขลา
2561-1510  กัญญมล แก้วพิศดาร
2550-276  กัญญา ผักกระโทก
2557-960  กัญญาภัค สำราญใจ
2559-1101  กัญญารัตน์ ชิระวานิชผล
2559-1128  กัญญารัตน์ อินทร์แก้ว
2565-2021  กัญญ์ฐญา ศิลปาจารย์
2558-994  กัญปวิมนท์ ศิรชัยธนานนท์
2563-1875  กัณฑ์ คลอวุฒินันท์
2566-2051  กันต์ จารุอังกูร
2567-2133  กันต์กนิษฐ์ ตัณสถิตย์
2557-873  กันยารัตน์ กาวิยะ
2563-1881  กัมพณ กังวาลโชคชัย
2557-879  กัลป์ หอพรสิริ
2550-202  กัลยกร ศิริรัตน์อัสดร
2560-1374  กัลยพัลญ์ บูรณารมย์
2559-1190  กัลย์วีร์ นิ่มสุวรรณ
2554-676  กัลศิริ อินทรภูวศักดิ์
2563-1826  กาญจนา บุญสาย
2562-1553  กานต์ ธัญญานุวัติ
2559-1090  กานต์ พิทักษ์ธำรง
2558-985  กานต์ เพิ่มพงศ์พันธ์
2564-1913  กิตติ ชินะวงศ์
*2552-600  กิตติ พัฒนพงศ์พิบูล
2562-1775  กิตติ ศิลพรกรกุล
2559-1112  กิตติ เพชรดารา
2557-953  กิตติ แก้วประสิทธิ์
2562-1615  กิตติกา จาตุรันต์รังสี
2565-1979  กิตติกุล ศรีอัศวประเสริฐ
2550-320  กิตติคุณ วรเศรษฐการกิจ
2563-1799  กิตติธัช ชีววัฒนาพงศ์
2555-759  กิตติพงศ์ ผลประยูร
2559-1164  กิตติพันธ์ หล่อวิเชียรรุ่ง
2550-272  กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์
2560-1290  กิตติยพรรณ สิงห์สัมพันธ์
2557-945  กิตติวิชช ไกรสุวรรณสาร
2560-1380  กิตติศักดิ์ พัฒนณรงค์กรณ์
2560-1360  กิตติศักดิ์ ศิริมานะกุล
2563-1862  กิตติ์รัฐ คู่สกุลนิรันดร์
Area Trebs
 
10 ถ.นนทรี เขต.ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120 Tel.66.2295.3171 Fax. 66.2295 3994 Email: info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง: แผนที่