Eng
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผลตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
อ่าน 503 คน
ลัดฟ้าประชุมอลาสก้า มูลนิธิประเมินฯ ได้สิทธิ์แปลตำรามาด้วย

ดร.โสภณ พรโชคชัย <1> (sopon@thaiappraisal.org)
ประธานกรรมการ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย <2>

          มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้พาคณะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ สถาบันการเงินและเอกชนไทย ไปประชุมนานาชาติด้านประเมินค่าทรัพย์สิน ณ นครแองเคอะริจ มลรัฐอลาสก้า สหรัฐอเมริกา ในระหว่างวันที่ 18-23 กันยายน 2548 ประชุมเก็บเกี่ยวความรู้ตลอดสามวันเต็ม แถมดูงานอย่างเจาะลึกถึงหน่วยงานแต่ละแห่งอีกสองวันโดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมประเมินและสมาคมนายหน้าแห่งชาติประจำมลรัฐ นอกจากนี้ยังได้ลงนามในสัญญาให้ลิขสิทธิ์แปลตำราประเมินเป็นภาษาไทยกับทางสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินนานาชาติ (International Association of Assessing Officers หรือ IAAO) ที่ตั้งอยู่ในอเมริกาอีกด้วย

ประชุมประจำปีครั้งที่ 71 ของ IAAO
          มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เป็นสมาชิกและผู้แทนของ IAAO ประจำประเทศไทย โดยในแต่ละปี มูลนิธิจะพาคณะไปเข้าร่วมงานประชุมนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรียนรู้จากต่างประเทศและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่แล้วทางมูลนิธิก็พาคณะไปร่วมงานประชุมประจำปีเช่นนี้ ซึ่งจัดขึ้น ณ นครบอสตัน สำหรับในปี 2549 การประชุมประจำปีครั้งที่ 72 จะจัดขึ้น ณ เมืองมิวอกี มลรัฐวิสคอนซิน
          คณะผู้เข้าร่วมประชุม มีทั้งหมด 10 ท่านในครั้งนี้ประกอบด้วย นายเทวัญ วิชิตะกุล รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ดร.สมชัย สัจจพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง นางลดาวัลย์ ธนะธนิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ ผู้แทนจาก บสก. บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน โดยมี ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินไทยเป็นหัวหน้าคณะคนไทยในครั้งนี้ <3> ส่วนผู้เข้าร่วม ส่วนประเทศอื่นที่ไปร่วมก็ได้แก่ แคนาดา ญี่ปุ่น นอร์ทไอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ รัสเซีย ลิทัวเนีย ไอร์แลนด์ เป็นต้น
          ในการจัดประชุมประจำปีมีการนำเสนอบทความต่าง ๆ มากมาย ช่วงละ 3-4 คณะ ต้องเลือกเอาว่าจะเข้าฟังคณะไหน ซึ่งบางทีก็เสียดายที่ไม่อาจฟังได้หมด (ถ้าฟังกันหมดทุกคณะต้องใช้เวลานับสิบวัน ซึ่งก็คงเป็นไปได้ยาก) สำหรับผู้เข้าฟังในคณะหนึ่ง ๆ ซึ่งเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งจะได้คะแนนสะสม 1.5 คะแนน หากเข้าร่วมครบทุกคณะทุกช่วงเวลาในการสัมมนา 3 วันนี้ ก็จะได้ประมาณ 12 คะแนน การเข้าร่วมฟังเพื่อเพิ่มพูนความรู้ประจำปีนี้ถือเป็นกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้ประเมินค่าทรัพย์สินมืออาชีพ ซึ่งต้องนำไปแสดงให้คณะกรรมการแต่ละมลรัฐทราบเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาต่ออายุนักวิชาชีพนั่นเอง

ลงนามในสัญญาแปลตำราเป็นภาษาไทย
          นับเป็นนิมิตหมายอันดีที่ทาง IAAO ได้แสดงความยินดีให้มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินไทย ได้ลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการแปลตำราและเอกสารวิชาการอื่น ๆ ของทาง IAAO เป็นภาษาไทย การลงนามครั้งนี้มีขึ้นในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2548 ณ นครแองเคอะริจ ตำราสำคัญในการนี้ได้แก่ การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ การประเมินค่าสังหาริมทรัพย์ การจัดทำแบบจำลองเพื่อการประเมินค่าทรัพย์สิน ฯลฯ การนี้จะเป็นการช่วยพัฒนาวิชาการด้านประเมินค่าทรัพย์สินในประเทศไทยให้มีความเป็นสากลยิ่งขึ้น นอกจากประเทศไทยแล้ว ประเทศรัสเซียยังได้รับเกียรตินี้โดยลงนามในวันเดียวกัน ทาง IAAO ยังยินดีที่จะส่งผู้รู้มาประเทศไทยเพื่ออบรมหลักสูตรประเมินค่าทรัพย์สินที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาอีกด้วย
          การที่ทางมูลนิธิสามารถลงนามในสัญญาดังกล่าวนี้ ก็เพราะมูลนิธิได้ทำงานด้านการพัฒนาวิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สินในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง จนสมาคมและหน่วยงานวิชาการต่าง ๆ ให้ความสนใจร่วมมือกับทางมูลนิธิเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนบัดนี้มูลนิธิเป็นหน้าต่างสำคัญในการติดต่อนักวิชาชีพด้านประเมินค่าทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์จากทั้งในและต่างประเทศ

การดูงานจากสถานที่จริง
          ทาง IAAO ได้ให้ความอนุเคราะห์เป็นพิเศษกับคณะของมูลนิธิ โดยนายสตีฟ แวนแซน ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินประจำมลรัฐ (State Assessor) ซึ่งเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในการประเมินค่าทรัพย์สินในอลาสก้าและเป็นผู้แทนของ IAAO ในมลรัฐนี้ ได้จัดให้ทางคณะดูงานสองแห่งคือ เทศบาลนครแองเคอะริจ ซึ่งเป็นเมืองหลักของมลรัฐ และเมืองปาล์มเมอร์ ซึ่งเป็นเมืองเอกชานเมืองแองเคอะริจ นอกจากนี้สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (ซึ่งเป็นองค์กรที่มีสมาชิกมากที่สุดในโลกถึง 1 ล้านคน) และมีสาขาอยู่ในอลาสก้า ก็ยังให้การตอนรับเพื่อบรรยายสรุปเกี่ยวกับภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในนครแองเคอะริจ
          โดยสรุป อสังหาริมทรัพย์ในเมืองแองเคอะริจอยู่ในช่วงคงที่ หลังจากมีการเพิ่มราคาสูงขึ้นมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามก็ยังเชื่อว่าในปี 2548-9 นี้ราคายังจะเพิ่มขึ้นประมาณ 12% ซึ่งก็ยังสูงกว่าในกรุงเทพมหานครที่ราคาเพิ่มขึ้นเพียง 3%<4> ระบบการประเมินค่าทรัพย์สินในนครและเมืองที่ไปดูงาน มีความก้าวหน้ามาก สามารถประเมินที่ดินเป็นรายแปลงได้สอดคล้องกับความเป็นจริง แต่ละปีผู้มีอสังหาริมทรัพย์ต้องเสียภาษีประมาณ 1.5% - 1.7% ของมูลค่าทรัพย์สินเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น จัดการโรงเรียน ตำรวจ และการดูแลเมือง เป็นต้น ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินของรัฐมีประสิทธิภาพอย่างมากในการประเมินและจัดทำฐานข้อมูล ทั้งนี้เป็นผลจากการมีสมาคม IAAO นี้ ซึ่งพัฒนาให้สมาชิกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ทำงานให้รัฐด้านการประเมินค่าทรัพย์สินได้มีความรู้อย่างต่อเนื่อง

สานสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่อเนื่อง
          ทางมูลนิธิจัดการดูงาน-ประชุมยังต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อการศึกษาหาความรู้ต่อเนื่องเป็นหลัก ซึ่งเป็นความจำเป็นในการพัฒนาให้เท่าเทียมสากล และงานของสมาคม IAAO นี้นับเป็นงานประจำงานหนึ่งที่ไปทุกปี ยังมีงานประชุมอื่นอีก โดนในระดับภูมิภาคได้แก่ ASEAN Valuers Association และ ASEAN Association for Planning and Housing ระดับภาคได้แก่ Asian Real Estate Society (และมีสมาคมอย่างนี้ในทวีปอื่นอีก) ระดับโลกเช่น IAAO, FIABCI เป็นต้น หากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนใดสนใจสามารถติดต่อไปร่วมกับมูลนิธิได้
          สำหรับใน IAAO ในปี 2549 ซึ่งเป็นการจัดประชุมประจำปีครั้งที่ 72 (ครบ 6 รอบ) ถ้าท่านใดสนใจก็ไปร่วมกันได้ที่นครมิววอกี้ มลรัฐวิสคอนซิน (บ้านเกิดของรถมอเตอร์ไซค์ฮาเลย์)

หมายเหต  
<1> ดร.โสภณ พรโชคชัย ดุษฎีบัณฑิต ที่ดินที่อยู่อาศัย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย ขณะนี้ยังดำรงตำแหน่งกรรมการหอการค้าไทย สาขาอสังหาริมทรัพย์ ผู้แทน IAAO ประจำประเทศไทย และกรรมการบริหาร ASEAN Association for Planning and Housing Email: sopon@thaiappraisal.org
<2> มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรที่มุ่งให้ความรู้แก่สาธารณชนด้านการประเมินค่าทรัพย์สิน อสังหาริมทรัพย์และการพัฒนาเมือง ปัจจุบันเป็นองค์กรสมาชิกหลักของ FIABCI ประจำประเทศไทย ถือเป็นองค์กรด้านเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่มีกิจกรรมคึกคักที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยจนได้รับความเชื่อถือจากนานาชาติ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaiappraisal.org
<3> ท่านผู้เข้าร่วมงานท่านอื่นประกอบด้วย (ตามลำดับอักษร) คุณกฤษณะ สนิทนราทร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด คุณแคล้ว ทองสม ผู้อำนวยการสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ คุณปัทมา จันทรานุกูล รองกรรมการผู้จัดการ บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส คุณสุปาณี เลิศชัยฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายการคลังท้องถิ่น สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง คุณสุเทพ รอดจากภัย กรรมการผู้จัดการ บจก. โปรสเปค แอพเพรซัล และคุณอดิศักดิ์ อาปะจินดา ผู้จัดการ ศูนย์หลักประกันและจดจำนอง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
<4> ข้อมูลจาก ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th)
Area Trebs
 
10 ถ.นนทรี เขต.ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120 Tel.66.2295.3171 Fax. 66.2295 1154 Email: info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง: แผนที่