Eng
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
อ่าน 365 คน
     ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยควรเป็นสมาชิกโกลบอลคอมแพค
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ 23-24 พฤษภาคม 2554 หน้า 16

ดร.โสภณ พรโชคชัย
http://www.facebook.com/pornchokchai

          ผมในฐานะผู้แทนองค์การสหประชาชาติโกลบอลคอมแพคขอบอกว่าวิสาหกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยทุกประเภทควรเป็น สมาชิกโกลบอลคอมแพคเพื่อสร้างแบรนด์และความโปร่งใส
          ในระหว่างวันที่ 16-20 พฤษภาคม ศกนี้ ผมในฐานะประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตทแอฟแฟร์ส ได้ไปเข้าร่วมประชุมโกลบอลคอมแพค (UN Global Compact) ขององค์การสหประชาชาติ ณ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก โดย ดร.โสภณ เป็นผู้แทนโกลบอลคอมแพคในประเทศไทย
          การประชุมนี้เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจอื่น ๆ โดยตรง เพราะหากบริษัทใดจะเข้าเป็นสมาชิกของโกลบอลคอมแพค ซึ่งถือเป็นมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของวิสาหกิจ (Corporate Social Responsibility) ระดับโลกขององค์การสหประชาชาตินี้ จะต้องให้คำมั่นและดำเนินการอย่างเคร่งครัดในการพิทักษ์หลักสิทธิมนุษยชน การมีมาตรฐานแรงงานที่เป็นไปตามครรลองของกฎหมาย การรักษาสิ่งแวดล้อม และการไม่ข้องแวะกับการทุจริตประพฤติมิชอบ
          ปกติในวงการอสังหาริมทรัพย์ ก็ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม โดยกระทรวงพลังงานก็มอบรางวัลบ้านประหยัดพลังงานแก่วงการอสังหาริมทรัพย์ กระทรวงแรงงานก็มีการประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ก็ได้มอบรางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น (คุ้มค่าน่าซื้อ) นอกจากนี้ สภาหอการค้าไทย ซึ่ง ดร.โสภณ เป็นกรรมการจรรยาบรรณและความรับผิดชอบ ยังได้มอบรางวัลจรรยาบรรณแก่วิสาหกิจทุกปี เป็นต้น การส่งเสริมให้บริษัทอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทให้ความสำคัญกับสาระของโกลบอลคอมแพค ย่อมเป็นหนทางสำคัญในการสร้างแบรนด์ให้กับบริษัทพัฒนาที่ดินอย่างจริงจัง
          การสร้างแบรนด์จะทำให้บริษัทอสังหาริมทรัพย์ได้รับความเชื่อถือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างที่จะมาสมัครงานมากขึ้นเพราะเป็นสถานประกอบการที่ดี หรือลูกค้าก็จะมาใช้บริการมากขึ้นเพราะชื่อเสียงที่ดี เป็นต้น ดังนั้นการเข้าเป็นสมาชิกของโกลบลคอมแพคขององค์การสหประชาชาติ จึงจะช่วยบริษัทพัฒนาที่ดินไทยเข้าสู่มาตรฐานสากลยิ่งขึ้น และได้รับความเชื่อถือในระดับนานาชาติ
          ในการประชุมโกลบอลคอมแพคขององค์การสหประชาชาติประจำปี 2554 ที่กรุงโคเปนเฮเกนนี้ ประเด็นที่องค์การสหประชาชาติ วิสาหกิจภาคเอกชน และหน่วยงานต่าง ๆ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งก็คือเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบ ซึ่งในกรณีบริษัทอสังหาริมทรัพย์ได้แก่ บริษัทพัฒนาที่ดินโกงลูกค้าผู้ซื้อบ้าน ไม่ยอมใช้สัญญามาตรฐาน ไม่รักษาสัญญา ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินเรียกเงินจากผู้ใช้บริการ ผู้จัดการธนาคารที่อำนวยสินเชื่อรับเงินใต้โต๊ะจากโครงการที่ขอกู้ ปัญหาเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำลายชื่อเสียงกิจการ ขาดความน่าเชื่อถือจากลูกค้าและสังคมภายนอก ดังนั้นการสร้างแบรนด์เพื่อให้เป็นที่ยอมรับจึงเป็นสิ่งสำคัญ
          ปัญหาการโกงกินนั้นมีทั้งในระดับเจ้าของกิจการ และพนักงานทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการที่หาผลประโยชน์ใส่ตัว นอกจากนี้ยังมีปัญหาเกี่ยวพันกับทางราชการ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของบริษัทพัฒนาที่ดิน เช่น การต้องจ่ายเงินใต้โต๊ะในการขออนุญาตต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นต้นทุนที่สูงขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการจำเป็นต้องผลักภาระให้กับผู้บริโภคอีกต่อหนึ่ง ดังนั้นปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงเป็นปัญหาสำคัญในวงการอสังหาริมทรัพย์ และรัฐบาลต้องเข้ามาให้การสนับสนุนในการสร้างความโปร่งใสให้เกิดขึ้น
          ผมขอเรียนว่า ผมในฐานะผู้แทนโกลบอลคอมแพคในประเทศไทย จะจัดให้มีการแถลงผลการประชุมโกลบอลคอมแพคประจำปี 2554 ที่จัดขึ้นที่กรุงโคเปนเฮเกนนี้ และจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมชี้ให้เห็นความสำคัญที่วิสาหกิจเอกชนด้านอสังหาริมทรัพย์จำเป็นต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม
          หน่วยงานที่จะขอเรียนเชิญมาระดมสมองและอภิปรายในเรื่องนี้จะประกอบด้วยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน กระทรวงแรงงาน กระทรวงพลังงาน และสำนักงานคณะกรรมการ ปปช. นอกจากนี้ยังจะมีผู้แทนจากองค์การสหประชาชาติรวมทั้ง ดร.โสภณ ในฐานะตัวแทนในเรื่องนี้ชี้แจงเพื่อการเข้าเป็นสมาชิกโกลบอลคอมแพคด้วย โดยงานนี้จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2554 ณ บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส โทร.ติดต่อคุณมะลิวัลย์ 02.295.3905 ต่อ 110.
          ท่านผู้บริหารวิสาหกิจอสังหาริมทรัพย์ครับ มาช่วยกันสร้างแบรนด์เพื่อความมั่นใจของลูกค้า ผู้บริโภคด้วยการเป็นสมาชิกความรับผิดชอบต่อสังคมระดับโลก โกลบอลคอมแพคขององค์การสหประชาชาตินะครับ

Area Trebs
 
10 ถ.นนทรี เขต.ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120 Tel.66.2295.3171 Fax. 66.2295 1154 Email: info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง: แผนที่