Eng
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผลตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
ดูทั้งหมด
9    ธันวาคม    2547
 
เรื่อง การประเมินค่าทรัพย์สินที่ตั้ง Thailand Plaza ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
กราบเรียน พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
อ้างถึง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ศกนี้
เรื่องที่ 12: การจัดตั้ง Thailand Plaza ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สรุปผลฯ ข้างต้น
2. ข่าว "ชงครม.ขอ1.3พันล้าน เช่าตึกสหรัฐ" ในมติชนรายวัน 6 ธันวาคม ศกนี้ (หน้า 1)
3. วารสารมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย 3 ฉบับล่าสุด
 
                          กระผมได้ทราบว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการจัดตั้ง Thailand Plaza แห่งแรก ณ อาคารเช่าเลขที่ 529 ถนนฟิฟท์อเวนิว เกาะแมนฮัตตัน นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา<1> กระผมใคร่ขอแสดงความยินดีที่โครงการที่ ฯพณฯ ได้ริเริ่มมาแต่แรก<2> นี้จะได้เกิดขึ้นจริง และหวังว่าการนี้จะยังประโยชน์แก่ประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
                          อย่างไรก็ตามกระผมใคร่ขอกราบเรียนถาม ฯพณฯ ว่าในการเช่าอาคารดังกล่าว ทางรัฐบาลได้จัดทำรายงานการประเมินค่าทรัพย์สินอย่างรอบคอบและได้มาตรฐานสากลให้เห็นความคุ้มทุนก่อนตัดสินใจทำนิติกรรมหรือไม่ ทั้งนี้เพราะทรัพย์สินนี้มีมูลค่าเช่าระยะยาวสูงถึง 1,371.14 ล้านบาท<3> การประเมินค่าทรัพย์สินจะทำให้ทราบว่าค่าเช่าที่เจ้าของอาคารตั้งไว้มีความเหมาะสมกับการลงทุนหรือไม่ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเจรจาต่อรอง และจะทำให้ทราบถึงสถานการณ์การค้าปลีกในย่านดังกล่าวและแนวโน้มในอนาคตอีกด้วย ฯพณฯ อาจทราบว่า ในกรณีของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเอง ก่อนที่จะซื้อ-ขาย-เช่า-ให้เช่า ทรัพย์สินใดในประเทศไทย ก็จะส่งผู้ประเมินค่าทรัพย์สินของตนมาดำเนินการ และในระหว่างมาศึกษาวิจัยเพื่อทราบมูลค่า ก็มักจะสัมภาษณ์หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่นกรุงเทพมหานครด้วย
                           อนึ่ง หาก ฯพณฯ ประสงค์จะได้รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในนครนิวยอร์คเพื่อไปปรึกษาหารือในระหว่างที่คณะผู้ประเมินค่าทรัพย์สินจากประเทศไทยไปดำเนินการ ทางมูลนิธิซึ่งมีเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและข้อมูลในสหรัฐอเมริกาและทุกประเทศทั่วโลก ยินดีให้ข้อมูลเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการต่อไป

                           จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา.

ด้วยความเคารพ
ดร. โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการมูลนิธิ
หมายเหตุ:
<1>
อาคาร เลขที่ 529 Fifth Avenue นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
<2>
"การจัดตั้ง Thailand Plaza – แนวคิดของนายกรัฐมนตรีคือ..."
<3>
โปรดดูสิ่งที่ส่งมาด้วยรายการที่ 2
 

 
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการที่ 1:
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ศกนี้
เรื่องที่ 12: การจัดตั้ง Thailand Plaza ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
 
                         ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าไทยในต่างประเทศ อันเป็นกลยุทธ์การเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าไทยให้เพิ่มสูงขึ้น พร้อมกับเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าไทยสู่ตลาดระดับบน โดยเริ่มในประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส และญี่ปุ่นเป็นประเทศนำร่อง คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการส่งออก เป็นผู้เช่าอาคาร เลขที่ 529 Fifth Avenue นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อจัดตั้งเป็น Thailand Plaza และจัดสรรพื้นที่ออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกเป็นที่ตั้งของสำนักงานด้านเศรษฐกิจแบบ บูรณาการของไทย ประกอบด้วยหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ สำนักงานส่งเสริมการลงทุน สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และบริษัทการบินไทย จำกัด เป็นต้น พื้นที่รวมประมาณ 6,000 ตารางฟุต และพื้นที่ส่วนที่เหลือ 22,840 ตารางฟุต เป็นที่ตั้งของ Thailand Market Place (TMP) Modules ไม่น้อยกว่า 3 Modules และบริษัทเอกชนอื่นๆ ของไทย โดยหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน จะเป็นผู้เช่าพื้นที่จากกระทรวงพาณิชย์ โดยชำระค่าเช่า ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามสัดส่วนของพื้นที่ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามข้อสังเกตของหน่วยงาน
 

 
 
                         ชงครม.ขอ1.3พันล้าน เช่าตึกสหรัฐ ที่นิวยอร์ค10ปีขายโอท็อป ผู้ส่งออกหวั่นถลุงงบหลวง
                         ก.พาณิชย์เตรียมเสนอ ครม.ของบฯกว่า 1.3 พันล้านบาท เช่าอาคารย่านฟิฟท์ อเวนิว ที่นครนิวยอร์ก นานถึง 10 ปี เพื่อตั้งไทยแลนด์พลาซ่า นำสินค้าไทยไปโชว์-ขาย หวังเจาะตลาดสหรัฐมากขึ้น
                         รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันที่ 7 ธันวาคม นายวัฒนา เมืองสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะเสนอให้ ครม.พิจารณาการจัดตั้งไทยแลนด์ พลาซ่า(Thailand Plaza) ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อให้ผู้ประกอบการในประเทศไทยมีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น และรองรับยุทธศาสตร์การเจาะลึกและขยายตลาด โดยจะเช่าอาคารเลขที่ 529 ฟิฟท์ อเวนิว(Fifth Avenne) ในนครนิวยอร์ก ซึ่งเป็นอาคาร 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยรวม 28,840 ตารางฟุต ระยะเวลาเช่า 10 ปี โดยในส่วนของค่าใช้จ่ายเมื่อคิดจากระยะเวลาเช่า 10 ปี เป็นค่าเช่ารวม 1,230,992,000 บาท ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง 136,214,731 บาท และค่าภาษีต่างๆ 73,934,224 บาท รวมเป็นงบประมาณเบื้องต้น 1,371,140,955 บาท
                         ข่าวแจ้งว่า กระทรวงพาณิชย์มีแผนที่จะจัดตั้งไทยแลนด์ พลาซ่า และไทยแลนด์ มาร์เก็ต เพลส(Thailand Market Place-TMP) ที่สหรัฐอเมริกาหลายแห่ง เฉพาะที่นิวยอร์ก มี 2 แห่ง คือ อาคารฟิฟท์ อเวนิว ซึ่งจะเน้นการจัดแสดงสินค้าอาหารและของใช้ในครัวเรือน เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน รวมถึงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(โอท็อป) สปา และสินค้าแฟชั่น รวมทั้งจะให้สำนักงานของหน่วยงานต่างๆ ของไทย เช่น บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ) มาเช่าพื้นที่อยู่รวมกันด้วย คาดว่าจะเปิดอย่างเป็นทางการได้ประมาณเดือนมิถุนายน 2548 และอีกแห่งที่จะเปิดในนิวยอร์ก คือที่อาคารย่านโซโห(SOHO) มีพื้นที่ 9,000 ตารางฟุต เน้นสินค้าแฟชั่น เครื่องหนังและอัญมณี เครื่องหนัง ธุรกิจสปา เพราะเป็นแหล่งแฟชั่นของนิวยอร์ก
                         ข่าวแจ้งว่า ก่อนหน้านี้กระทรวงพาณิชย์ได้จัดให้พันธมิตรในสหรัฐพบกับกับผู้ผลิต ผู้ส่งออกในไทย เพื่อคัดเลือกสินค้าไปขายในไทยแลนด์ พลาซ่า โดยเฉพาะที่ถนนฟิฟท์ อเวนิว นั้น ถือเป็นถนนชื่อดังและคาดหวังว่าหากเปิดไทยแลนด์ พลาซ่า ได้จะเป็นการเปิดโอกาสให้สินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับ และสามารถขายสินค้าในสหรัฐได้เร็วขึ้นและมากขึ้นด้วย
                         ข่าวแจ้งว่า นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะเปิดไทยแลนด์ พลาซ่า ที่นครชิคาโก อีก 2 แห่ง ด้วย ซึ่งแห่งแรกมีพื้นที่ 20,000 ตารางฟุต เน้นการจัดแสดงสินค้าอาหารและของใช้ในครัวเรือน และอีกแห่งหนึ่งจะเน้นสินค้าของใช้ในครัวเรือนและสปา แต่รูปแบบของการจัดตั้งไทยแลนด์ พลาซ่า จะแตกต่างจากที่นิวยอร์ก เพราะที่ชิคาโกเอกชนจะเป็นผู้ลงทุนในด้านสถานที่ รัฐบาลช่วยเรื่องค่าตกแต่งและการประชาสัมพันธ์ แต่ที่นิวยอร์ก รัฐบาลจะเป็นผู้ลงทุนเช่าสถานที่ออกค่าตกแต่ง และประชาสัมพันธ์ให้ทั้งหมด โดยกรมส่งเสริมการส่งออกจะจ้างนิตยสารไทม์ และสถานีโทรทัศน์ซีเอ็นเอ็นเป็นผู้ประชาสัมพันธ์สินค้าไทย โครงการไทยแลนด์ พลาซ่า ให้เป็นที่รู้จักของคนในสหรัฐด้วย
                         แหล่งข่าวจากผู้ส่งออกรายหนึ่ง เปิดเผยว่า การเช่าพื้นที่อาคารฟิฟท์ อเวนิว นานถึง 10 ปีนั้น หลายฝ่ายยังมีความกังวลว่าจะคุ้มค่าหรือไม่ เพราะยังไม่มีความชัดเจนว่าสินค้าไทยเป็นที่ยอมรับ และเป็นที่ต้องการของคนในสหรัฐจริง มีความเสี่ยงว่าจะคุ้มหรือไม่ ดังนั้น ทางที่ดีควรที่จะทำเป็นโครงการนำร่องก่อน 1-2 ปี หากประสบความสำเร็จค่อยขยายเวลา เพราะหากสินค้าไทยที่นำไปแสดงโชว์และวางขาย ไม่ได้รับความสนใจแล้วจะได้ไม่คุ้มเสีย เป็นการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ ส่วนการที่จะแบ่งพื้นที่ให้สำนักงานของหน่วยงานต่างๆ มาอยู่รวมกันนั้น ก็เป็นแนวคิดที่ดีแต่ยังไม่รู้ว่า หน่วยงานต่างๆ นั้นมีสัญญาเช่ากับพื้นที่เดิมอีกกี่ปี หากย้ายมาจะต้องเสียค่าปรับหรือไม่
                         แหล่งข่าวจากกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า การจัดตั้งไทยแลนด์ พลาซ่า จะทยอยเปิดยังเมืองสำคัญๆ ในอีกหลายประเทศ เช่น กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส และสิงคโปร์ เป็นต้น โดยเฉพาะที่สิงคโปร์นั้นมีการศึกษาเรื่องพื้นที่แล้ว โดยจะพัฒนาพื้นที่สถานทูตไทยในสิงคโปร์ ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 11 ไร่ บริเวณถนนออร์ชาร์ด แหล่งช็อปปิ้งใหญ่ของสิงคโปร์ โดยรัฐบาลไทยอาจให้เช่าพื้นที่บางส่วนแก่ผู้พัฒนาที่ดินรายหนึ่ง เพื่อปรับให้เป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์และโครงการที่อยู่อาศัย แต่รัฐบาลไทยจะไม่ขายสิทธิการถือครองที่ดินดังกล่าว เนื่องจากมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงซื้อที่ดินให้กับประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2436 มูลค่า 9,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 212,000 บาท อย่างไรก็ตาม รัฐบาลไทยอาจจะทำโครงการเอง โดยร่วมทุนกับเอกชนไทย
                         ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศมีแนวคิดที่จะพัฒนาพื้นที่สถานทูตไทยในสิงคโปร์ 2 แนวทางคือ ปรับปรุงให้เข้ากับเขตพาณิชย์ของสิงคโปร์ และยังเป็นสถานทูตได้ด้วย ซึ่งมีหลายแนวทาง บางคนเสนอว่าให้มีการแลกเปลี่ยนสถานที่ โดยย้ายไปอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ใช่เขตพาณิชย์ เพราะสถานทูตส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในเขตดังกล่าว อีกแนวทางหนึ่ง คือพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวขึ้นมาใหม่
                         ก่อนหน้านี้ นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เคยให้สัมภาษณ์ว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มอบหมายไปศึกษาเรื่องการพัฒนาพื้นที่สถานทูตไทยในสิงคโปร์ ทั้งนี้ เพราะบริเวณใกล้เคียงได้รับการพัฒนาหมดแล้ว มีเพียงสถานทูตไทยที่ดูแล้วค่อนข้างโทรม ดังนั้น หากพัฒนาพื้นที่สถานทูต ขึ้นมาเป็นอาคารพาณิชย์หรือเป็นช็อปปิ้งคอมเพล็กซ์ โดยนำสินค้าจากไทย สินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล สินค้าเอสเอ็มอีมาขายด้วยน่าจะเป็นเรื่องที่ดี ส่วนรายได้จะแบ่งกันระหว่างผู้ที่เข้ามาพัฒนากับรัฐบาลไทย สำหรับสถานทูตให้ตั้งอยู่ที่เดิม แต่มีทางเข้าแยกกัน มีที่จอดรถแยกกัน สามารถดูแลเรื่องความปลอดภัยได้เต็มที่
                         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า ในช่วงที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยือนได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับนักธุรกิจบางรายแล้ว ซึ่งรับปากจะไปคิดและนำมาเสนอตน ก่อนเสนอให้นายกรัฐมนตรีต่อไป มีนักธุรกิจในสิงคโปร์หลายกลุ่มสนใจที่จะเข้ามาพัฒนาพื้นที่สถานทูตไทย โดยนายกรัฐมนตรีอยากให้สร้างเป็นลักษณะ "ไทยแลนด์ พลาซ่า" บริเวณหน้าตึกอาจจะเป็นศาลาไทย เพื่อแสดงความเป็นไทย เท่าที่พูดคุยกับหลายฝ่ายได้รับคำตอบว่า แนวคิดนี้สามารถทำได้ไม่มีปัญหา
                         รายงานข่าวแจ้งว่า นอกจากนี้ พ.ต.ท.ทักษิณยังมีแนวคิดที่จะจัดตั้งไทยแลนด์ พลาซ่า ในเมืองไทยด้วย โดยจะพิจารณาที่ราชพัสดุที่ติดริมถนนใหญ่ และนำเอาสินค้าโอท็อปมารวมกันเป็นโชว์รูมถาวร และก่อนหน้านี้กระทรวงอุตสาหกรรมเคยเสนอพื้นที่ให้นายกฯพิจารณา เช่น องค์การทอผ้า บริเวณเกียกกาย, สนามม้านางเลิ้ง, อาคารโตคิว ถนนรัชดาภิเษก และอาคารหลักสี่พลาซ่า ถนนวิภาวดี แต่นายกรัฐมนตรียังไม่ได้เลือก โดยเห็นว่าควรให้เอกชนมาร่วมด้วย และให้กระทรวงอุตสาหกรรมกลับไปพิจารณาใหม่
 
                         คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่องการจัดตั้ง Thailand Plaza (THP) ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอแล้วมีมติดังนี้

                         1. เห็นชอบให้แก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2547 ที่ได้อนุมัติในหลักการให้เช่าพื้นที่อาคารเลขที่ 529 Fifth Avenue นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ในระยะเวลา 10 ปี เพื่อการจัดตั้งไทยแลนด์พลาซ่า (Thailand Plaza : THP) โดยให้กระทรวงพาณิชย์เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดตั้ง Thailand Plaza ดังกล่าว มาเป็นอาคารเลขที่ 505 Fifth Avenue ระยะเวลา 10 ปี โดยมีค่าเช่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 51 และให้รับข้อสังเกตของที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 5 ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายพินิจ จารุสมบัติ) เป็นประธานไปพิจารณาดำเนินการ

                         2. รับทราบและเห็นชอบในหลักการผลการดำเนินการเรื่องการปรับปรุงภาพตราสัญลักษณ์ Thailand Plaza (THP) จากการออกแบบและปรับปรุงของบริษัท สปาแอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด โดยใช้ลายทองรดน้ำตู้พระไตรปิฏก วัดเชิงหวาย จังหวัดนนทบุรี นำมาประยุกต์ใช้ โดยให้กรมศิลปากรรับไปออกแบบภาพตราสัญลักษณ์ โดยใช้ลายกนกแทนลายดอกไม้เพื่อพิจารณาเป็นทางเลือกด้วย

                         คณะกรรมการกลั่นกรองฯ คณะที่ 5 มีข้อสังเกต ดังนี้

                         1. ทำเลย่านถนน Fifth Avenue เป็นทำเลที่ดี โดยควรใช้พื้นที่ด้านหน้าอาคารเป็นที่แสดงสินค้า พื้นที่ด้านหลังเป็นสำนักงาน และจัดให้มีห้องประชุมที่ตกแต่งแบบไทย ทั้งนี้จำนวนคนที่ผ่านไปมาจะเป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่ง ซึ่งทำเล ที่ตั้งที่ดีสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย จะช่วยลดงบประมาณด้านการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ได้ นอกจากนี้การบินไทยยังจัดให้มีเที่ยวบินตรงถึงนครนิวยอร์กด้วย

                         2. เนื่องจากงบประมาณภาครัฐจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 50 ในส่วนของค่าเช่า ดังนั้นจึงจำเป็นต้องพิจารณาให้มีการใช้ประโยชน์สถานที่ โดยมีการดำเนินการอย่างบูรณาการและให้เกิดผลตอบแทนที่คุ้มค่า และควรมีการเตรียมผู้บริหารที่มีความพร้อมและมีความเป็นมืออาชีพด้วย

                         ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการเจรจากับผู้เช่าอาคารดังกล่าว โดยขอให้ผู้เช่าปรับปรุงแก้ไขและตกแต่งอาคารตามที่กระทรวงพาณิชย์ต้องการ ปรากฏว่าผู้ให้เช่าไม่ยินยอมตามข้อเสนอ ดังนั้น จึงไม่สามารถหาข้อยุติได้ และเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีในการจัดตั้ง Thailand Plaza และการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง กระทรวงพาณิชย์จึงได้พิจารณาหาอาคารใหม่ โดยเห็นว่าอาคารเลขที่ 505 Fifth Avenue เป็นอาคารที่เหมาะสม เพราะเป็นอาคารใหม่ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

                         รูปแบบทันสมัย อยู่ไม่ไกลจากสถานที่เดิม ตัวอาคารเป็นกระจกโดยรอบ จะแล้วเสร็จประมาณเดือนสิงหาคม 2548 พื้นที่ให้เช่ามีขนาดใกล้เคียงกับอาคารเดิม ส่วนราคาค่าเช่าเฉลี่ยจะเพิ่มจากเดิมร้อยละ 51 ซึ่งในอาคาร 529 จะเป็นชั้นใต้ดิน ในขณะที่อาคาร 505 จะอยู่บนชั้น 2 ซึ่งมีความเหมาะสมมากกว่าอาคารเดิม นอกจากนี้ ยังได้รับการยืนยันจากผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนที่ได้ผ่านการคัดสรรโดยคณะกรรมการคัดสรรผู้เข้าร่วมโครงการว่าจะเข้าร่วมโครงการแน่นอน อีกทั้งกระทรวงพาณิชย์โดยกรมส่งเสริมการส่งออก จะเป็นผู้คัดเลือกบุคลากรเพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการให้เหมาะสม ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญทำให้การดำเนินโครงการบรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเจ้าของอาคารได้แจ้งให้กระทรวงพาณิชย์ทราบว่า จะต้องลงนามสัญญาเช่าภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2548

                         สำหรับการปรับปรุงภาพตราสัญลักษณ์ กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีแล้ว โดยให้บริษัทสปา แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เป็นผู้ออกแบบและปรับปรุงตราสัญลักษณ์ โดยใช้สายทองรดน้ำตู้พระไตรปิฏก วัดเชิงหวาย จังหวัดนนทบุรี มาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและสากลขึ้น
 
From: "rakang" <rakang@opm.go.th>
To: <info@thaiappraisal.org>
Sent: Wednesday, March 02, 2005 2:38 PM
Subject: ตอบชี้แจงผู้ร้อง รหัสเลขที่ 480327008


ถึง ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

ตามที่ท่านได้มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี
กรณีเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สินที่ตั้งแห่งใหม่
Thailand Plaza ณ นครนิวยอร์ก ความแจ้งอยู่แล้ว นั้น

สำนักนายกรัฐมนตรีได้รับทราบ และส่งเรื่องให้กระทรวงพาณิชย์ พิจารณาแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ศูนย์บริการประชาชน E - mail : rakang@opm.go.th
โทร. ๐–๒๒๘๐–๗๑๗๑ ต่อ ๓๒๒ โทรสาร ๐-๒๒๘๑-๔๓๕๘
ทองสุข ภานุรังกุล

Area Trebs