Eng
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผลตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
ดูทั้งหมด

ที่ TAF 02/218/48

18    กุมภาพันธ์     2548

เรื่อง                          ความจำเป็นในการประเมินค่าทรัพย์สินที่ตั้งแห่งใหม่ Thailand Plaza ณ นครนิวยอร์ก

ราบเรียน                    พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร
                                ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

อ้างถึง                       สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ศกนี้
                                เรื่องที่ 23 เรื่อง การจัดตั้ง Thailand Plaza (THP) ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

สิ่งที่ส่งมาด้วย            หนังสือที่ TAF 12/221/47 กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เรื่อง การประเมินค่าทรัพย์
                                สินที่ตั้ง Thailand Plaza ณ นครนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา ลว. 9 ธันวาคม 2547

                          ตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้เปลี่ยนพื้นที่เช่าที่ตั้ง Thailand Plaza ณ นครนิวยอร์คและโดยที่กระผมเคยนำเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สินนี้มาก่อน กระผมจึงใคร่ขอให้ความเห็นเพิ่มเติมเพื่อ ฯพณฯ โปรดพิจารณา ด้วยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้งบประมาณแผ่นดินอย่างมีประสิทธิภาพ
                          ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ศกนี้ ได้ "แก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2547 ที่ได้อนุมัติในหลักการให้เช่าพื้นที่อาคารเลขที่ 529 Fifth Avenue… มาเป็นอาคารเลขที่ 505 Fifth Avenue… โดยมีค่าเช่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 51" ทั้งนี้เพราะผู้ให้เช่าอาคารเดิมไม่ยินยอมปรับปรุงแก้ไขและตกแต่งอาคารตามที่กระทรวงพาณิชย์ต้องการ กระทรวงพาณิชย์จึงได้พิจารณาหาที่ตั้งใหม่ ซึ่งเป็นอาคารอยู่ระหว่างการก่อสร้างและจะแล้วเสร็จประมาณเดือนสิงหาคม 2548 และการที่ทางราชการยินดีเช่าในอัตราค่าเช่าสูงกว่าเดิมนั้น เนื่องจากเห็นว่า "ในอาคาร 529 จะเป็นชั้นใต้ดิน ในขณะที่อาคาร 505 จะอยู่บนชั้น 2 ซึ่งมีความเหมาะสมมากกว่า" นอกจากนี้ "เจ้าของอาคารได้แจ้งให้กระทรวงพาณิชย์ทราบว่า จะต้องลงนามสัญญาเช่าภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2548"
                          กระผมได้เคยกราบเรียน ฯพณฯ ในหนังสือครั้งก่อนแล้วว่า ในการเช่าทรัพย์สินนั้นสมควรที่จะทำการประเมินค่าอย่างถูกต้องตามมาตรฐานเพื่อให้เกิดความมั่นใจก่อนการตัดสินใจลงทุนโดยเฉพาะในกรณีนี้ที่ค่าเช่าใหม่จะสูงกว่าเดิมถึงร้อยละ 51 นอกจากนี้ยังควรตรวจสอบเปรียบเทียบต้นทุนการตกแต่งอาคารเดิมกับค่าเช่าอาคารใหม่ว่ามีความคุ้มทุนเพียงใด รวมทั้งการพิจารณาเงื่อนไขในรายละเอียดของสํญญาเช่าที่จะทำไว้ก่อนอาคารแล้วเสร็จ 6 เดือนด้วย กระผมไม่ทราบว่าคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 5 และทางกระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินการประเมินค่าทรัพย์สินก่อนหรือไม่ และหากไม่ได้ดำเนินการ การจะลงนามในสัญญาเช่าภายในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ อาจทำให้ทางราชการสูญเสียประโยชน์ได้
                          และในหนังสือที่กระผมได้กราบเรียน ฯพณฯ ในครั้งก่อน (ลว. 9 ธันวาคม 2547) กระผมยังได้เสนอว่า ทางมูลนิธิยินดีให้รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในนครนิวยอร์คเพื่อที่ทางราชการจะไปปรึกษาหารือในระหว่างที่คณะผู้ประเมินค่าทรัพย์สินจากประเทศไทยไปดำเนินการประเมินค่าทรัพย์สิน เพราะทางมูลนิธิมีเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและข้อมูลในสหรัฐอเมริกาและทุกประเทศทั่วโลก

                          กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อเสนอแนะจากทางมูลนิธินี้ จะเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ในการใช้วิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติในการดำเนินการต่าง ๆ อย่างโปร่งใสและต้องตามหลักธรรมาภิบาล                          

                          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ด้วยความเคารพ
ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการมูลนิธิ

หมายเหตุ:อาคารเดิม (Start: เลขที่ 529 Fifth Avenue) และอาคารใหม่ (End: เลขที่ 505)

อ่านข่าวเพิ่มเติม
วัฒนา' โดดหนี "ไทยแลนด์พลาซ่า" ไทยรัฐ 17 ตุลาคม 2548
ไล่บี้ 'ไทยแลนด์พลาซ่า' แฉไอ้โม่งจ้องงาบ 240 ล. ไทยรัฐ 16 ตุลาคม 2548

Area Trebs