Eng
ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผลตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ

ประกาศผลประกวดเรียงความชิงโล่รางวัลพระราชทาน 5/2556
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เรื่อง “อย่าซื้อที่ดิน สปก.4-01 ภบท.5 ผิดกฎหมายและทำลายป่า”

               ตามที่มูลนิธิฯ ได้จัดประกวดเรียงความข้างต้น บัดนี้คณะกรรมการตัดสินได้ทำการตัดสินเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบทั่วกัน ดังนี้:

รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษา

นายอธิคม แสงภู่วงษ์

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

รางวัลชมเชยระดับมัธยมศึกษา

นางสาวกฤตพร มานุรัตนวงศ์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

 

นางสาวจิราวรรณ หาญณรงค์

โรงเรียนพัทลุง

 

นายปวเรศ  แผ่แสงจันทร์

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

 

นางสาวภูริชญา จันทา

โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

 

นางสาวรัตนวดี  หวานจริง

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     
รางวัลชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษา

นางสาวธัญวรัตน์ วีระพันธุ์พิสิษฐ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รางวัลชมเชยระดับอุดมศึกษา

นายกษิดิศ อนันทนาธร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

นางสาวรุ่งนภา  ยอดเพชร

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

นายวธิรุ่ง  ทรงพิพัฒน์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

นายศักดา ผาแก้ว

มหาวิทยาลัยบูรพา

 

นางสาว สิรีณัฐ แซ่ตั้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

     
รางวัลชนะเลิศ ระดับประชาชนทั่วไป นางสาวสุรีพร เทพทอง  
รางวัลชมเชย ระดับประชาชนทั่วไป

นางจำเริญศรี  หนูฤกษ์ 

 
 

นางปุณฑรา  บัวงาม 

 
 

นายทรงวุฒิ สารสาริน

 
 

นายมานิตย์  กุศลคุ้ม  

 
 

นายอนุชิต รอดสำราญ

 

ดาวโหลดฟรี:
หนังสือ: อย่าซื้อที่ดิน ส.ป.ก.4-01 และ ภ.บ.ท.5 ผิดกฎหมายและทำลายป่า


นายภิเศก ธนูรัตน์ ตัวแทนจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ( ส.ป.ก. ) เข้าพบดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เพื่อแสดงความขอบคุณ ที่ได้จัดประกวดเรียงความที่เป็นประโยชน์นี้

จดหมายขอบคุณจากกรมป่าไม้

ประกวดเรียงความชิงโล่รางวัลพระราชทาน 5/2556
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เรื่อง “อย่าซื้อที่ดิน สปก.4-01 ภบท.5 ผิดกฎหมายและทำลายป่า

เนื่องด้วยมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย จะจัดการประกวดเรียงความ ประจำปี 2556 (ปีที่ 5) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ในการนำเสนอแนวทางในการรักษาป่า โดยอย่าซื้อที่ดิน สปก.4-01 ภบท.5 เพราะผิดกฎหมายและเป็นการทำลายป่า มูลนิธิฯ จึงขอเชิญท่านผู้สนใจส่งเรียงความเข้าประกวด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้:
ประเภท
 1. มัธยมศึกษา (ตอนต้น ตอนปลายและ ปวช.)
 2. อุดมศึกษา (ปวส. ปริญญาตรี)
 3. ประชาชนทั่วไป (รวมผู้ศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป)
หลักเกณฑ์
 1. ความยาวของเรียงความไม่เกิน 500 คำ (1 หน้ากระดาษ เอ 4) สำหรับชั้นมัธยมศึกษา
  ความยาวของเรียงความไม่เกิน 1,000 คำ (2 หน้ากระดาษ เอ 4) สำหรับระดับอุดมศึกษา
  ความยาวของเรียงความไม่เกิน 1,500 คำ (3 หน้ากระดาษ เอ 4) สำหรับประชาชนทั่วไป
 2. เรียงความ ให้มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่จัดประกวด เพื่อให้สังคม และบุคคลทั่วไปเล็งเห็นถึงความสำคัญของการรักษาผืนป่าของประเทศตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
 3. เกณฑ์การตัดสินขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเนื้อหา ความคิดริเริ่ม เนื้อหากระชับได้ใจความ การใช้สำนวนภาษาไทย ถูกต้องตามอักขรวิธี เหมาะสมและสละสลวย สื่อความหมายชัดเจน
 4. ผู้ที่สนใจสามารถส่งเรียงความเข้าประกวดได้คนละ 1 เรื่อง
รางวัล

    1.   รางวัลชนะเลิศ

 • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลพระราชทาน
 • นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลพระราชทาน
 • ประชาชนทั่วไป รางวัลเงินสด 40,000 บาท พร้อมโล่รางวัลพระราชทาน

    2.   รางวัลชมเชย ในทุกระดับ ๆ ละ 5 รางวัล ๆ ละ 2,000 บาท รวมอีก 15 รางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

เงื่อนไข
 1. ผู้มีสิทธิส่งบทความเข้าประกวด ได้ แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ข้าราชการ และ ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ เพศหรืออาชีพ
 2. เรียงความทุกเรื่องที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นกรรมสิทธิของมูลนิธิฯ ที่จะใช้เพื่อประโยชน์ต่อสังคม
 3. ผลการตัดสินของคณะกรรมการการตัดสินถือเป็นอันยุติ
คณะกรรมการ

ดร. โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
ผศ. อัศวิน พิชญโยธิน ประธานกรรมการที่ปรึกษา โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
นายประทีป ตั้งมติธรรม สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นายพัลลภ กฤตยานวัช ผอ.ฝ่ายวิชาการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ดร. ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล อดีตนายกสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย

กำหนดเวลา
 1. ประชาสัมพันธ์ไปตามหน่วยงานต่าง ๆ ภายในวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2556
 2. ส่งเรียงความได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2556 และ
 3. ประกาศผลภายในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2556
Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
Tel: 0-2295-3171 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่