Eng
ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ

ประกาศผลประกวดเรียงความชิงโล่รางวัลพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เรื่อง “การประเมินค่าทรัพย์สินมีความสำคัญอย่างไร”
(เช่น การซื้อขาย ลงทุน ร่วมทุน เก็บภาษี แบ่งแยกมรดก ฯลฯ)

ตามที่มูลนิธิฯ ได้จัดประกวดเรียงความข้างต้น บัดนี้คณะกรรมการตัดสินได้ทำการตัดสินเรียบร้อยแล้ว
จึงขอประกาศให้ทราบทั่วกัน ดังนี้:
ระดับมัธยมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ:  นายจิรศักดิ์ แก้วเจริญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หาดใหญ่วิทยาลัย
รางวัลชมเชย: น.ส.ชนากานต์ ลิ้มธงเจริญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
น.ส.ดลยา ถนอม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโยธินบูรณะ
นายธีรนัย เจริญวรลักษณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
นายบุญชนิต พวงพวา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพัทลุง
นายภัทรพงศ์ น้อยผาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ระดับอุดมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ: นายวศิน ศักดิ์ประทีปกร  นิสิตชั้นปีที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลชมเชย: นายจตุรงค์ จันต๊ะนาเขต นิสิตชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยบูรพา
น.ส.ช่อผกา บุญประกอบ นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
น.ส.ปติญญา อิศรางกูร ณ อยุธยา นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
น.ส.ศศินา แก้ววิมาน  นิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
น.ส.พรนภัส นาคสุววรณ นิสิตชั้นปีที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับประชาชน
รางวัลชนะเลิศ: นายธนาคาร มีสุข
รางวัลชมเชย:  นางสาวกรุณาพร ปานวรณ์
น.ส.จรีรัตน์ พัสดุธาร
นายฉมณ์คิด แผนสมบูรณ์
น.ส.พฤฒิชา นาคะผิว
นายสถานันท์ เนาวรัตน์
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
Tel: 0-2295-3171 Fax: 0-2295-1154 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่