ข้อแนะนำการซื้อบ้าน จากงานสัมมนาซื้อบ้านอย่างรอบรู้ครั้งที่ 6 วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2545
ทำไมถ้าการบริหารชุมชนไม่ดี บ้านจึงราคาตก

คุณประยูร ดำรงค์ชิตานนท์

นายกสมาคม สมาคมบริหารทรัพย์สิน


ทำไมถ้าการบริหารชุมชนไม่ดี บ้านจึงราคาตก
     1. เหตุผลเชิงประวัติศาสตร์ มนุษย์ในยุคดั้งเดิมนั้น ต่างคนต่างอยู่ ต่างหากิน ต่างปกป้องตัวเอง เมื่อมนุษย์เพิ่มมากขึ้นก็เกิดการรวมกลุ่ม เพื่อช่วยกันหากิน ช่วยกันสร้าง ช่วยกันปลูกและร่วมกันเพื่อปกป้องหมู่คณะ โดยเฉพาะตนเองทำให้เกิดสังคมมนุษย์ เป็นรูปของเผ่า รัฐ ประเทศในที่สุด ในระยะเวลาหลายพันปีของวิวัฒนาการทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ ของมนุษย์ชาติตลอดมาไม่ว่าจะในซีกโลกหรือมุมโลกใด สังคมมนุษย์มุ่งที่จะพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าทุกด้านไปพร้อมกันเสมอ ไม่ว่าจะด้านการเมือง การปกครอง สังคมวัฒนธรรม หรือเศรษฐกิจ แต่แน่นอนที่สุดความพยายามนั้นก็มิได้สำเร็จผลเท่าเทียมกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการเหนี่ยวรั้งของจารีตประเพณี ความเชื่อ ทัศนคติ หรือค่านิยม รวมทั้งคุณลักษณะของผู้นำของแต่ละสังคม ที่ทำให้เกิดการชะงักงัน การพัฒนาแล้วถดถอยหรือแม้กระทั่งการเสื่อมสลายของความเจริญก้าวหน้าของสังคมนั้นได้
 
    ความจริงจากวิวัฒนาการของสังคมมนุษย์ ตั้งแต่ประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันเป็นการยืนยันว่ามนุษย์โดยเนื้อแท้ปรารถนา เสาะแสวงหา “ความมั่นคงในการอยู่อาศัยและใช้ชีวิตในสังคมใดสังคมหนึ่ง” “ความสมบูรณ์ทางจิตใจ”เป็นที่สุด

      2. เหตุผลเชิงการตลาด – ราคาเป็นจำนวนเงินที่ผู้ซื้อและหรือผู้ขายกำหนดขึ้น หรือตกลงกันเพื่อบอกมูลค่าของคุณค่า ของสิ่งที่จะมีการแลกเปลี่ยนกัน เพราะฉะนั้นคำว่า “คุณค่า” จึงมีความสำคัญเป็นพื้นฐานกำหนดราคา ณ ที่นี้ผมจะขอยกคุณค่าเพียง 2 ประเภท มาเท่านั้น คือ คุณค่าทางจิตใจและคุณค่าทางเศรษฐกิจ

     “บ้าน” ประกอบด้วยทั้ง 2 คุณค่าในตัวเอง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดราคาที่ผู้ซื้อจะซื้อบ้าน

      “การบริหารชุมชน” เป็นศาสตร์และศิลป์ที่สังคมมนุษย์ซึ่งเจริญก้าวหน้าแล้ว พัฒนาขึ้นเพื่อสร้างและรักษาไว้ซึ่ง “คุณค่า” ทั้ง 2 ประการดังกล่าว