Eng
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตรา
ผลตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ

มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (องค์กรสาธารณประโยชน์)
ก่อตั้งโดย ดร.โสภณ พรโชคชัย เพื่อส่งเสริมการศึกษาวิชาชีพการประเมินค่าทรัพย์สิน ค้นคว้า ศึกษา วิจัย ความรู้และความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ๆ ด้านการประเมินค่าทรัพย์สิน และการสำรวจ วิจัยอสังหาริมทรัพย์ สนับสนุนศึกษา วิจัยทางด้านการเปลี่ยนแปลงมูลค่าทรัพย์สิน การพัฒนาที่ดิน ที่อยู่อาศัย ชุมชนเมือง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ความรู้และวิทยาการใหม่ๆด้านการประเมินค่าทรัพย์สิน และอสังหาริมทรัพย์ เพื่อประโยชน์แก่สาธารณชนในรูปแบบการอบรมและการสัมมนา รวมถึงเป็นศูนย์รวมการแลกเปลี่ยนข่าวสารและความคิดเห็นสำหรับผู้สนใจทั่วไป

มีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑. ส่งเสริมการศึกษาวิชาชีพการประเมินค่าทรัพย์สิน เช่น การให้ทุนการศึกษา
๒. ค้นคว้า ศึกษา วิจัย ความรู้และความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ๆ ด้านการประเมินค่าทรัพย์สินและการสำรวจ วิจัยอสังหาริมทรัพย์และการพัฒนา
๓. สนับสนุนศึกษา วิจัยทางด้านการเปลี่ยนแปลงมูลค่าทรัพย์สิน การพัฒนาที่ดิน ที่อยู่อาศัย ชุมชนเมือง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๔. เผยแพร่ความรู้และวิทยาการใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์แก่สาธารณชน ในรูปแบบการอบรมและสัมมนา
๕. ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐบาล เอกชน องค์กรการกุศลและอื่นๆ จากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาการศึกษาด้านประเมินค่าทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์
๖. ส่งเสริมงานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาผู้ประเมินค่าทรัพย์สินไทย
๗. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ
๘. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
คณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิ พ.ศ. 2560-2561
ที่ปรึกษา

ดร.กวีพจน์ วรยิ่งยง
ที่ปรึกษา

อ.เกสรี ชำนาญเดชากุญ
ที่ปรึกษา

คุณกิตติพงศ์ ผลประยูร
ที่ปรึกษา

คุณแคล้ว ทองสม
ที่ปรึกษา

อ.พัลลภ กฤตยานวัช
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการอำนวยการ

รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์
ประธานกรรมการอำนวยการ

ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม
รองประธานกรรมการ

อ.พรเทพ ศรีนฤหล้า
รองประธานกรรมการ
กรรมการ

คุณจำนงค์ บัวไขย
กรรมการ

คุณณฐพนธ์ คงศิลา
กรรมการ

คุณธนินทร์ นนนที
กรรมการ

คุณธวัช มีประเสริฐสกุล
กรรมการ

คุณบีบี ซาฟียา เบญจมสุรทิน
กรรมการ

คุณวิวัธน์ ศรีเจริญวงศ์
กรรมการ

คุณวิสิฐษ์ โมไนยพงศ์
กรรมการ

ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี
กรรมการ

อ.ศักดิ์ชัย บุญมา
กรรมการ

รศ.ดร.สัมพันธ์ รัฐแพทย์
กรรมการ

คุณเอกชัย เปลี่ยนโพธิ์
กรรมการ

คุณอนุสรณ์ โรจนสมสิทธิ์
กรรมการ

อ.อภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์
กรรมการ

คุณอัสนี ทรัพยวณิช
กรรมการ
กรรมการและเหรัญญิก

คุณปัทมา จันทรานุกูล
กรรมการและเหรัญญิก

คุณวรรณา พูนปาน
กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
กรรมการและเลขานุการ

อ.อติณัช ชาญบรรยง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ดร.โสภณ พรโชคชัย
กรรมการและเลขานุการ
 
คณะกรรมการบริหาร
 1.   ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 2.   คุณปัทมา จันทรานุกูล ผู้ประสานงาน, วิเทศสัมพันธ์
 3.   คุณนงลักษณ์ จตุเทน ผู้ประสานงาน, การจัดการศึกษา
 4.   คุณพรภักษ์ บูรณ์ทอง ผู้ประสานงาน, สำรวจวิจัย
 5.   คุณอติณัช ชาญบรรยง ผู้ประสานงาน, สิ่งพิมพ์และเครือข่าย
 
Area Trebs
 
10 ถ.นนทรี เขตยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email:info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง:แผนที่